Text

Hälsa och välfärd

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd bedrivs forskning inom hälsa och välfärd. Det är en tvärvetenskaplig inriktning, ett område för forskarutbildning och består av elva forskargrupper som studerar olika aspekter av hälsa och välfärd.

Hälsobegreppet utgår från ett holistiskt/målinriktat synsätt där hälsa bestäms utifrån individens perspektiv och det sammanhang som hen befinner sig i. Hälsan blir därmed mer flexibel då den även är kulturellt och socialt relaterad.

Inom hälsa och välfärd bedrivs forskning inom:

  • arbetslivsvetenskap
  • folkhälsovetenskap
  • fysioterapi
  • medicinsk vetenskap
  • psykologi
  • socialt arbete
  • sociologi
  • vårdpedagogik
  • vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

En stor del av forskningen bedrivs i samverkan med andra forskningsinriktningar vid MDU, men även regionalt, nationellt och internationellt. Forskarutbildning sker inom inriktningen hälsa och välfärd och specifikt inom de fem ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

BeMe-gruppens forskning är främst inom utveckling och utvärdering av hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder ur ett beteendemedicinskt perspektiv.

Läs mer om Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Forskargruppens mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

Läs mer om ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Läs mer om Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma både ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

Läs mer om Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre och personer med funktionshinder och vård och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg blir allt större. Detta innebär förväntningar på ökade insatser av anhörigvårdare, frivilligsektorn och en snabbt växande marknad för hälso- och välfärdsteknik.

Läs mer om Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Gruppen bedriver forskning om olika former av social utsatthet, som exempelvis ekonomisk utsatthet, våld och extremism inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Läs mer om Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

PREVIVE - health and welfare technology: Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in health and welfare technologies

Läs mer om PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

Läs mer om Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

Läs mer om Välfärdsforskning

Mer information om Hälsa och välfärd

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Hälsa och välfärd,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet utforskar den interkulturella förståelsen hos skolsköterskor och skolkuratorer och hur denna får konsekvenser för samspelet mellan dem och eleverna.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Stier

Huvudfinansiering: MDU

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna.


Projektansvarig vid MDU: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: MDU, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning i SIP utifrån olika perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Sveriges Arbetsterapeuter

Projektets syfte är att studera ojämlikheter i staden utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på unga kvinnor i marginaliserade förortsområden.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ferlander

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Projektet åskådliggör hur ett digitalt videoverktyg kan användas för att utforska studenters deltagande och engagemang i klassrum vid universitetsstudier. Projektet syftar till att tydliggöra universitetslektorers och studenters perspektiv på studenters deltagande, engagemang och välbefinnande.


Projektansvarig vid MDU: Merve Bozbiyik

Huvudfinansiering: Mälardalens universitet

Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin och dess konsekvenser med social och fysisk distansering påverkar människors fysiska aktivitet och stillasittande.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDU: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDU

Syftet med projektet är att utveckla, genomföra och utvärdera ett professionsutvecklingsprogram för att stärka nyexaminerade sjuksköterskors utveckling av rollklarhet, handlingskraft, social integrering, minska upplevelser av stress och stärka återhämtning. Målet är en ökad arbetstillfredsställelse.


Projektansvarig vid MDU: Margareta Asp

Huvudfinansiering: AFA-Försäkringar

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Syftet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om relationen mellan delaktighet och psykisk hälsa.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga.


Projektansvarig vid MDU: Magdalena Mattebo

Projektet utforskar sjuksköterskors upplevda erfarenheter med fokus på betydelsen av stress och vårdande i akutmiljöer på sjukhus under Covid-19-pandemin.


Projektansvarig vid MDU: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDU

Projektet modifierar ett grupprogram för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Syftet är att, utifrån ett genusperspektiv, utveckla ny kunskap om omfattningen av skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: Afa Försäkring

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDU

Projektet undersöker sjuksköterskors erfarenheter av samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy.


Projektansvarig vid MDU: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDU

Syftet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Forte