Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Industriella AI-system

Personcentrerad vård och kommunikation

Resurseffektivisering

Sociologi

Skadligt alkoholbruk bland kvinnor och män i olika branscher: En kartläggning baserad på ett urval av den arbetande befolkningen i Sverige

Syftet är att, utifrån ett genusperspektiv, utveckla ny kunskap om omfattningen av skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige.

Start

2022-12-01

Planerat avslut

2025-12-01

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar

Anna Nyberg, docent i psykologi, lektor folkhälsovetenskap, Uppsala universitet.
Peter Wennberg, professor i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Projektet

Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om omfattningen av skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige utifrån ett genusperspektiv. Följande frågeställningar besvaras:

  1. Skiljer sig risken för skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män i olika branscher och utifrån branschernas könssammansättning?
  2. Vilken betydelse har risk- och skyddsfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män i olika branscher?
  3. Har symptom på psykisk ohälsa, till exempel depression, ångest eller utmattning, betydelse för sambandet mellan arbetsmiljöbelastningar och skadligt alkoholbruk?
  4. Hur arbetar fackliga organisationer med preventiva insatser mot skadligt alkoholbruk i branscher med hög respektive låg förekomst av skadligt alkoholbruk?

Longitudinella data från SLOSH-kohorten ger möjlighet att studera självskattat skadligt alkoholbruk i ett representativt urval av den sysselsatta befolkningen. Frågor om skadligt alkoholbruk mäts med CAGE instrumentet vid sju tillfällen över tid med två års mellanrum. Information om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, sociodemografiska variabler finns i SLOSH. Branscher delas in i tre grupper utifrån könssammansättning: kvinnodominerade, mansdominerade och könsblandade branscher. Statistiska metoder som utnyttjar den longitudinella designen tillämpas. Resultaten från projektet kommer att bidra till utveckling av förebyggande riktade insatser mot skadligt alkoholbruk på arbetsplatser.