Text

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård. 

Start

2015-01-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål