Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Vård, återhämtning och hälsa

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Personcentrerad vård och kommunikation

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård. 

Start

2015-01-01

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen