Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Delaktighet vid SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning

Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning i SIP utifrån olika perspektiv.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Enligt svensk lag ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas individer som behöver samordnade insatser från socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Grundtanken är att SIP ska bidra till ett sammanhållet stöd med hög grad av delaktighet för individen.

SIP kan beskrivas som en process där samordningen mellan olika insatser baseras på individens personliga mål och organisationernas tillgängliga resurser. Denna process inkluderar beslut och val om vilket stöd som ska ges, hur stödet ska ges och vem som ska göra vad. SIP-mötet kan betraktas som ett forum för beslut och den dokumenterade planen som ett styrande dokument för det fortsatta stödet. Tidigare studier om SIP har handlat om andra grupper men visar att professionella och brukare är positiva till SIP, att implementeringen och samordningen är ojämn, och att individens delaktighet i planeringsprocessen påverkas av samverkanskontexten där olika organisationer och olika professioner har olika arbetsmetoder och förhållningssätt. Det saknas dessutom konsensus kring hur begreppet delaktighet generellt ska förstås och vilka centrala värderingar och principer som ska råda i praktiken. Detta innebär att olika perspektiv, olika bakgrunder och olika positioner påverkar förståelsen för begreppet och därmed hur begreppet fylls med mening. Olika professioner definierar delaktighet på olika sätt och olika definitioner kan ge konsekvenser för praktiken.

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.

Delstudie I:

Syfte: Undersöka hur delaktighet i SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning kan förstås utifrån individens perspektiv (vuxna med kognitiv funktionsnedsättning). Urval: Ca 10 vuxna med kognitiv funktionsnedsättning som genomför en SIP. Datainsamling: Beräknat att ske maj 2019-mars 2021 genom observationer och intervjuer.

Delstudie II:

Syfte: Undersöka hur delaktighet i SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning kan förstås utifrån anhörigas och professionellas perspektiv. Urval: Ca 10 anhöriga till vuxna med kognitiv funktionsnedsättning samt ca 20 professionella som har genomfört en SIP. Datainsamling: Beräknat att ske maj 2019-mars 2021 genom intervjuer och observationer.

Delstudie III:

Syfte: Att undersöka vilka strategier och arbetssätt professionella använder för att möta lagens krav på delaktighet vid SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Urval: Cirka 200 professionella som deltagit i SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Datainsamling: Strukturerad telefonintervju eller enkät baserat på studiespecifikt frågeformulär.

Delstudie IV:

Syfte: Att undersöka hur delaktighet I SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning kommer till uttryck i den dokumenterade planen. Urval: Cirka100 dokumenterade SIP för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Datainsamling: Dokumenterade SIP från organisationernas medicinska eller sociala journaler.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål