Text

Forskningsområde A-Ö

A-E

Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargruppen Algebra och analys med tillämpningar är en forskargrupp inom fokusområdet matematik och tillämpad matematik.

Läs mer om Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Grundläggande och tillämpad forskning inom artificiell intelligens och maskininlärning för intelligenta system för både industriella, medicinska och affärsapplikationer. Forskningen fokuserar på metoder och tekniker som möjliggör inlärning, resonemang, återanvändning av erfarenheter och erfarenhetsdelning. Vi arbetar med såväl autonoma AI-applikationer som beslutssupportsystem.

Läs mer om Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Forskningsgruppen ASSO fokuserar på automatiserad utveckling av mjukvaruspråk och mjukvara genom att tillämpa avancerade beräknings- och datamanipulationstekniker.

Läs mer om Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Denna tvärvetenskapliga forskningsgrupp Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet har fokus på barnet som kulturell, kunskapande och politisk människa och som är sammanvävd med naturen och atmosfären. Studierna utforskar hur olika barndomar framträder och skapas i förhållande till dilemman och utmaningar av social, kulturell, politisk, etisk, ekonomisk och ekologisk karaktär.

Läs mer om Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

BeMe-gruppens forskning är främst inom utveckling och utvärdering av hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder ur ett beteendemedicinskt perspektiv.

Läs mer om Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Denna grupp utför forskning om språk, tekniker, mätvärden och processer inom bevis och argumentationsteknik i syfte att certifiera/självvärdera.

Läs mer om Certifierbara bevis och justifieringsteknik

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Forskargruppens mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

Läs mer om ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Cyber-fysisk systemanalys

Forskningsgruppen fokuserar på att analysera cyberfysiska system, som samtidiga och distribuerade system där inbyggda datorer och nätverk övervakar och styr de fysiska processerna.

Läs mer om Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Datakommunikation för fördröjningskritisk distribuerad kontroll, med fokus på forskning inom trygg och säker trådlös industriell automatisering.

Läs mer om Datakommunikation

Design av realtidssystem

Fokus är på designmetoder, arkitekturer och kommunikation för realtidssystem, med aktuell tonvikt på funktionell säkerhet, cybersäkerhet, anpassningsbara realtidssystem och mjukvarutestning.

Läs mer om Design av realtidssystem

Digitalisering av framtidens energi

Inom digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn.

Läs mer om Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskningen fokuserar på matematisk modellering av fenomen inom kulturell evolution.

Läs mer om Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Ekokritiken är ett tvärvetenskapligt forskningsfält inriktat mot analys av främst skönlitteratur, men också andra typer av texter mot bakgrund av diskussionen om hållbar utveckling.

Läs mer om Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

Gruppens forskning handlar om barns/elevers språk-, skriv- och läsutveckling, dels generellt, dels med tanke på omständigheter gällande barn/elever i behov av extra stöd eller särskilda utmaningar, eller flerspråkiga barn/elever.

Läs mer om Excellent Teaching for Literacy (ETL)

F-I

Formell modellering och analys av inbyggda system

Fokus är på formell modellering, analys och verifieringstekniker för inbyggda system i realtid, speciellt formell syntax och semantik för komponentbaserade och serviceinriktade modeller med extrafunktionella egenskaper såsom tid eller resurser.

Läs mer om Formell modellering och analys av inbyggda system

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.

Läs mer om Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med processer och komponenter för att omvandla biomassa till värme, el och fordonsbränsle samt att återvinna näringsämnen och energi från samhällets avfallsströmmar.

Läs mer om Förnybar energi

Heterogena system

Gruppen syftar till att öka nyttjandet av heterogena system när det gäller förutsägbarhet, effektiv utveckling och effektiv integration av mjuk- och hårdvara för nästa generations intelligenta system.

Läs mer om Heterogena system

Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet. För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Läs mer om Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Läs mer om Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma både ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

Läs mer om Hållbart arbetsliv

Industriell programvaruteknik

Fokuserar på konstruktion och analys av komplexa programvaruintensiva industriella system, vilket inkluderar tekniker, metoder och processer. Särskild tonvikt läggs på komponent- och modellbaserad utveckling av inbyggda system.

Läs mer om Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Forskningsgruppen för informationsdesign fokuserar på informations- och kommunikationsprocesser samtidigt som forskarna analyserar och tolkar bilder, rumslighet och texter i ett designsammanhang.

Läs mer om Informationsdesign

J-M

Komplexa inbyggda system i realtid

Inom Komplexa inbyggda system fokuserar forskarna på implementering och analys av realtidssystem.

Läs mer om Komplexa inbyggda system i realtid

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

LISA är en forskargrupp inom forskningsmiljön Barn och unga i skola och samhälle [BUSS] med intresset riktat mot tre forskningsområden: Lärande och undervisning (svenska och matematik), specialpedagogik och inkluderande undervisning och pedagogiska övergångar.

Läs mer om Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Litteraturvetenskapliga seminariet

Litteraturvetenskapliga seminariet är en samlande plattform för litteraturvetenskaplig forskning vid MDU.

Läs mer om Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre och personer med funktionshinder och vård och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg blir allt större. Detta innebär förväntningar på ökade insatser av anhörigvårdare, frivilligsektorn och en snabbt växande marknad för hälso- och välfärdsteknik.

Läs mer om Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Gruppen syftar till att utforska synergin mellan maskininlärning och optimering för att uppnå samverkande effekter för att bygga högeffektiva och smarta system.

Läs mer om Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Inom marknadsföring och strategi (MaSt) studeras värdegenerering, hållbara konkurrensfördelar samt utveckling och förnyelse i företag och organisationer.

Läs mer om Marknadsföring och strategi

Medicinsk teknik

Forskningen inom Biomedicinteknikgruppen fokuserar på tillförlitlig icke-invasiv fysiologisk datainsamling och signalbehandling. Målet är att hitta lösningar på verkliga problem och projekten genomförs i nära samarbete med den offentliga sektorn.

Läs mer om Medicinsk teknik

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics) studerar diskursiva och kommunikativa praktiker i formella sammanhang där lärande och undervisning sker.

Läs mer om Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad utveckling av inbäddade system, inklusive: modeller för arkitektoniska och beteendebeskrivningar av system och krav på system, tekniker för att analysera och transformera modeller och runtime-arkitekturer för resurseffektiva, förutsägbara inbyggda system.

Läs mer om Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Gruppen studerar och utvecklar tillsammans med lärare och huvudmän matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Syftet med forskningen är att utveckla klassrumsundervisning och att bidra till förståelse för vad som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Läs mer om M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Musik och scenkonst inom kammarmusik och kammaropera

Vid Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet (MOMDU) bedrivs konstnärlig forskning inom forskningsområdena musik och scenkonst inom kammarmusik och kammaropera. Forskningen utgör en bas för utbildningarna. Studenterna möter regelbundet forskande lärare som genom sin kontakt med det konstnärliga forskningsfältet i stort kan låta undervisningen präglas av en medvetenhet kring aktuella frågor av konstnärlig art.

Läs mer om Musik och scenkonst inom kammarmusik och kammaropera

N-Q

Nationalekonomi

Inom nationalekonomi fokuserar forskarna på energi- och miljöekonomi och undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och miljösituationen.

Läs mer om Nationalekonomi

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Gruppen verkar för teoriutvecklande praxisnära forskning som ska bedrivas i samverkan med såväl skolan som högre utbildning, särskilt lärarutbildningen. Den är verksamhetsnära och legitimerar professionell erfarenhet hos såväl lärare som forskare. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Läs mer om Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Inom NOMP arbetar forskarna med nya former, processer, handlingsmönster och idéer som genomsyrar ledning och ledarskap i och omkring organisationer i dag.

Läs mer om NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Gruppen bedriver forskning om olika former av social utsatthet, som exempelvis ekonomisk utsatthet, våld och extremism inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Läs mer om Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

PREVIVE - health and welfare technology: Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in health and welfare technologies

Läs mer om PREVIVE

Produkt- och produktionsutveckling

Forskargruppen Produkt- och produktionsutveckling skapar kunskap om förnyelse och utveckling av produkter och produktionssystem. Forskningen utgår från en integrerad utveckling där många intressenters och tidsperspektiv är i balans.

Läs mer om Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

WCET analys (längsta exekveringstid), samt design och analys av språk för realtid och inbyggda system. Fokuserar på statisk programanalys för inbyggda system, specialiserad på WCET-analys.

Läs mer om Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Testning av inbyggd programvara, empiriska studier av mjukvarutestning, testautomation, modellbaserad testning.

Läs mer om Programvarutestlaboratorium

R-T

Redovisning och ekonomistyrning

Gruppen forskar bland annat om möjligheten att upprätta en robust finansiell rapportering av immateriella resurser och tillgångar.

Läs mer om Redovisning och ekonomistyrning

Resurseffektivisering

Inom Resurseffektivisering arbetar forskarna med resurseffektiva lösningar, användning av bioenergikällor, med fokus på samhällets avfallsströmmar, som samtidigt möjliggör återvinning av andra resurser som till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mer om Resurseffektivisering

Robotik

Robotikforskningsgruppen bedriver forskning främst inom området för autonoma samarbetssystem. Fokus ligger på anpassningsbar autonomi, trygg och säker vägplanering, realtids 3D-vision, uppdragsplanering för samarbetande autonoma fordon, människa-robot-interaktion, och tillförlitlig elektronik i biomedicinsk teknik och avioniksystem.

Läs mer om Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Space and Place in Early Childhood Education and School (SPiECES)

I gruppen Space and Place in Early Childhood Education and School studeras förskolan och skolan utifrån pedagogiska och didaktiska perspektiv på plats och miljö där sociala, kulturella, symboliska och fysiska strukturer och omständigheter samverkar.

Läs mer om Space and Place in Early Childhood Education and School (SPiECES)

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom högskola och skola.

Läs mer om Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Forskningsgruppen Stokastiska processer, statistik och finansmatematik skapades av professor Dmitrii Silvestrov 1999. Professor Anatoliy Malyarenko är gruppledaren. En viktig del av gruppens forskning är inom analytisk finans forskningsområdet som inkluderar finansiell matematik, finansiell teknik samt programvara för finans, försäkring och riskanalys.

Läs mer om Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Fokuserar på att överbrygga de teoretiska grunderna för tillförlitlighet och industriell mjukvaruutveckling, med tonvikt på teknik- och processaspekter för komplexa tillförlitliga system.

Läs mer om Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Teknisk matematik är en forskargrupp vid MDU som fokuserar på att utveckla forskning och forskarutbildning inom tillämpad matematik. Syftet med forskningen är att utveckla befintlig och framtida teknik.

Läs mer om Teknisk matematik

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

TITUS är en forsknings- och utvecklingsgrupp för lärare i framtidens förskola, skola och lärarutbildning.

Läs mer om Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

Tillförlitlig programvaruteknik

Metoder och processer för utveckling av tillförlitliga programvarusystem; specifikt tekniker och schemaläggningsanalys för feltoleranta realtidssystem, tillförlitlig modellering av programvara, mjukvarutestning och säkerhetsargument för certifiering.

Läs mer om Tillförlitlig programvaruteknik

U-Ö

Ubiquitous Computing

Datateknik som miljöprocess och miljö som datorenheter. Datorbaserade enheter blir allt mindre, distribuerade och alltmer integrerade i omgivningen. Ubicomp studerar både inneboende databehandling, som den verkar i naturen, och utformad datoranpassning, som konvergerar mot omgivningens intelligens.

Läs mer om Ubiquitous Computing

Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

Läs mer om Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

Läs mer om Välfärdsforskning

Värdedriven innovation och framsyn

Gruppen inom Värdedriven innovation och framsyn fokuserar på hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv, utifrån inkludering och demokratisering. Gruppen beaktar även förutsättningar för att förstå framtida behov, genom att koppla ihop världsanalys med utvecklingen av framtida affärsmodeller.

Läs mer om Värdedriven innovation och framsyn
Till toppen