Text

För leverantörer och kunder

Här hittar du som kund och leverantör information om betalning, fakturering, vårt organisationsnummer och våra upphandlingar.

Skicka faktura till MDU

Det är lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). E-fakturor innebär fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i strukturerade elektroniska format.

Observera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-fakturor.

Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.

  • Adress i PEPPOL: 0007:2021002916
  • Vi tar emot PEPPOL-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0

Ordernummer och referenser på fakturor

Universitetets referens består av 5-ställig kod (börjar med 3 bokstäver följt av 2 siffror utan mellanslag eller bindestreck – ABC01).
Referensen ska placeras i fältet ”Referens” på fakturan.

Om universitetets ordernummer anges vid beställning (börjar på 2) ska det placeras i fältet som heter ”Kundens ordernummer” på fakturan.

För att fakturan ska kunna matchas mot universitetets inköpsorder ska fakturan vara specificerad på samma sätt som inköpsordern, till exempel har inköpsordern 3 rader ska fakturan också ha 3 rader.

Taggar referenser

Följande taggar ska användas för att få referenserna i rätt fält:

Referens

<cbc:BuyerReference>Referens</cbc:BuyerReference>

Orderreferens

<OrderReference><cbc:ID>Ordernummer</cbc:ID></cac:OrderReference>

Taggen ”Orderreferens” används för att hänvisa till rätt rad på inköpsordern.

Periodiska fakturor

För att universitetet ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som debiteras utifrån uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt, som till exempel el, lokalvård och abonnemang, krävs:

  • att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna
  • att fakturorna är återkommande inom regelbundet intervall.

Taggar periodiska fakturor

Följande taggar ska användas för att periodisk fakturor ska kunna skickas ut.

<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtals-id</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>

<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Faktureringsobjekt</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Vi kan ta emot e-fakturor (Sve-faktura) via vår fakturaväxel när en överenskommelse finns.

  • Fakturaväxel: Opus Capita
  • EDI-adress: 2021002916

Ordernummer och referenser

Universitetets referens består av 5-ställig kod (börjar med 3 bokstäver följt av 2 siffror utan mellanslag eller bindestreck – ABC01).
Referensen ska placeras i fältet Referens på fakturan.

Om universitetets ordernummer anges vid beställning (börjar på 2) ska det placeras i fältet som heter Kundens ordernummer” på fakturan.
Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.

För att fakturan ska kunna matchas mot universitetets inköpsorder ska fakturan vara specificerad på samma sätt som inköpsordern, till exempel har inköpsordern 3 rader ska fakturan också ha 3 rader.

Taggar referenser

Följande taggar ska användas för att få referenserna i rätt fält:

Referens

<RequisitionistDocumentReference><cac:ID>Referens</cac:ID></RequisitionistDocumentReference>

Orderradsreferens

<cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>Ordernummer</cac:BuyersID>

Taggen ”orderradsreferens” används för att hänvisa till rätt rad på inköpsordern.

Periodiska fakturor

För att niversitetet ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som debiteras utifrån uppmätt förbrukning och som faktureras periodiskt, som till exempel el, lokalvård och abonnemang, krävs

  • att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna
  • att fakturorna är återkommande inom regelbundet intervall.

Taggar periodiska fakturor

Följande taggar ska användas för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske:

<AdditionalDocumentReference><cac:ID identificationSchemeID="ACD"
identificationSchemeAgencyName="SFTI">Fakturaobjekt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

<AdditionalDocumentReference><cac:ID identificationSchemeID="CT"
identificationSchemeAgencyName="SFTI">Avtal/Kontrakt</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

Om du inte har möjlighet att skicka e-fakturor kan du i stället registrera dem manuellt i vår kostnadsfria leverantörsportal. I portalen registrerar du dig som leverantör och kan sedan registrera dina fakturor.

Organisationsnummer: 202100–2916

Momsregistreringsnummer: SE202100291601

Faktureringsadress

Alla fakturor ska vara adresserade enligt nedan:

Mälardalens universitet
Box 1020
721 26 Västerås

Betalningstid, dröjsmålsränta och faktureringsavgifter

För alla leverantörer tillämpar vi 30 dagars betalningstid för att vi ska hinna hantera och betala fakturorna i tid. Universitetet accepterar dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till betalning sker. Faktureringsavgifter eller motsvarande godkänns ej.

Omvänd skattskyldighet

Universitetet tillämpar reglerna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster. Det innebär att ingående mervärdeskatt inte ska debiteras på fakturan till universitetet.

På fakturan ska universitetets momsregistreringsnummer, SE202100291601, framgå samt en hänvisning till aktuell paragraf i Mervärdesskattelagen (1994:200).

Proformafakturor

En proformafaktura upprättas ibland för att visa värdet av varor och utgör inte ett underlag för betalning. Proformafakturor förekommer exempelvis när varor ska importeras till Sverige.

Frågor, välkommen att kontakta oss

För frågor kontakta oss via fakturaservice@mdu.se


Betalningar till MDU

Som kund till MDU är det viktigt att känna till hur fakturor och bidrag till universitetets verksamhet ska betalas för att intäkten ska bli bokförd rätt. Inbetalning till MDU ska göras till bankgirokonto. Betalning från utlandet görs till IBAN/BIC.

När du gör betalning till universitetet är det viktigt att du lämnar information vad betalningen avser, till exempel fakturanummer, kontering enligt utsänt underlag, så att inbetalat belopp bokförs rätt.

Bank

Mälardalens universitet använder sig av Danske bank.

Bankadress:
Danske Bank

Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden

Betalningar från Sverige

Betalning av faktura och rekvisition utställd av MDU.
Bankgirokonto: 5201-5864

Betalning från utlandet

IBAN: SE211200 0000 0128 1011 2525

BIC/SWIFT: DABASESX

Har du frågor?

Kontakta: kundreskontra@mdu.se

Inköp och upphandlingar

Som statlig myndighet följer MDU Lagen om offentlig upphandling (LOU). Universitetet använder sig av ett elektroniskt system för upphandling som heter Visma TendSign.