Text

Organisation

MDU är en statlig myndighet. Universitetets övergripande verksamhet leds av universitetsstyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Universitetsstyrelsen tar de övergripande besluten vid MDU och ansvarar bland annat för fördelning av resurser och för beslut i strategi- och policyfrågor. Styrelsen sammanträder cirka två gånger per termin.

Sju ledamöter i universitetsstyrelsen är utsedda av regeringen och representerar samhälle och näringsliv.

Externa ledamöter 2023–2024

 • Eva Durhán, avdelningschef analysavdelningen Skolverket (ordförande)
 • Mikael Dahlgren, Senior principal engineer, Hitachi Energy (ledamot)
 • Samuel Engblom, juris doktor, tidigare statssekreterare Utbildningsdepartementet och samhällspolitisk chef TCO, (ny ledamot)
 • Gunvor Kronman, VD Hanaholmen Finland (ledamot)
 • John Rune Nielsen, VD för klimat- och miljöinstitutet NILU (ny ledamot)
 • Monika Samuelsson, konsult, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Region Sörmland, (ny ledamot)
 • Emma Verner, chef vid Volvo Construction Equipment (ny ledamot)
 • Ulrika Lund Snis, professor i informatik med inriktning på arbetsintegrerat lärande och vicerektor vid Högskolan Väst (ny ledamot)

Rektor

 • Martin Hellström

Lärarrepresentanter 2023–2026

 • Inger Holmström (HVV)
 • Malin Larsson (UKK)
 • Antti Salonen (IDT)

Studentrepresentanter

 • Lova Libert, studentkårens ordförande
 • Shervin Pirani, student
 • Jennifer Gothilander, forskarstuderande

Arbetstagarrepresentanter

 • SACO
 • Susanne Meijer, ST

 


Rektor, som utses av regeringen, är universitetets myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och förvaltningschefen bereder ärenden utifrån rektorsbeslut. Vid universitetet finns även en vicerektor för samverkan.


Vid MDU finns en ledningsgrupp med uppgift att ge råd och stöd till rektor i både strategiska och löpande ledningsfrågor. Det finns även ett rektorsråd som fungerar som en förstärkning till ledningsgrupen samt en dekangrupp som har till uppgift att diskutera gemensamma universitets- och ledningsfrågor.

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i universitetets forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under nämnden finns fyra utskott som bereder ärenden samt fattar vissa beslut.

Ledamöter

 • Daniel Sundmark, dekan

Ledamöter lärare

 • Lena Almqvist, prodekan hälsa
 • ​​Jessica Bruch, prodekan teknik
 • Anna Ehrlin, prodekan utbildning
 • ​​Cecilia Lindh, prodekan ekonomi
 • Lena-Karin Gustafsson, lärarrepresentant hälsa
 • Amir Vadiee, lärarrepresentant teknik
 • Karin Molander Danielsson, lärarrepresentant utbildning
 • Lars Widell, lärarrepresentant ekonomi

​​​​​​​​​​​​​​Externa ledamöter

 • Oskar Bruce, Alfa Laval
 • Åsa Lundkvist, Västerås stad
 • Kristina Säfsten, Jönköping University
 • Mark Tatlow, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Ledamöter studerande

 • Lisa Borglund, doktorandrepresentant
 • Jiranan Khamphai, studentrepresentant
 • ​​​​​​Vakant, studentrepresentant

Lärarrepresentanter i utskottet för ekonomi

 • Eva Maaninen-Olsson
 • Madeleine Lundberg
 • Johan Grinbergs
 • Lars Widell

Lärarrepresentanter i utskottet för hälsa

 • Johanna Fritz
 • Lena-Karin Gustafsson
 • Robert Larsson
 • Lena Marmstål Hammar
 • Sylvia Olsson

Lärarrepresentanter i utskottet för teknik

 • Lars Hellström
 • Rikard Lindell
 • Kristina Lundqvist
 • Christer Nygren
 • Amir Vadiee

Lärarrepresentanter i utskottet för utbildning

 • Thorsten Schröter
 • Johannes Rytzler
 • Pernilla Kallberg
 • ​​​​​​​Maria Larsson
 • Karin Molander Danielsson

Verksamhetsstödet ser till så att det finns väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd. Verksamhetsstödet ansvar även för biblioteksservice, vetenskaplig informationsförsörjning och stöd till vetenskaplig publicering. Här finns ett samordnande ansvar för beredning av ärenden inför beslut av universitetsstyrelse, rektor och fakultetsnämnd.

Ledningsgruppen för kris och beredskap (LKB) fattar strategiska beslut om krishantering för personal och studenter. Medlemmar i gruppen tjänstgör som tjänsteman i beredskap (TIB) och bemannar MDU:s jourtelefon dygnet runt. Gruppen samordnar intern och extern information om det inträffade.

Vid särskild händelse

 • Rädda liv.
 • Larma. Ring 112.
 • Kontakta MDU:s ledningsgrupp för kris och beredskap (LKB) på telefonnummer 073-960 88 22