Text

Kvalitetsarbete för
utbildning och forskning

MDU:s kvalitetsarbete är ett gemensamt ansvar för samtliga organisatoriska nivåer på MDU; medarbetare, studenter och doktorander.

Lärosätets kvalitetssystem består av arbetsordningar, processbeskrivningar, handläggningsordningar och övriga styrdokument som anger vem som ansvarar för vad.

Högskolestyrelsen sätter ramar och mål för verksamheten och rektor ansvarar för att styra verksamheten så att målen nås. Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av utbildning på alla nivåer, samt att verka för goda förutsättningar för kvalitet i forskningen vid lärosätet. Akademierna har ansvar för regelbunden uppföljning och utveckling av till exempel kurser och utbildningsprogram.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn är det riktningsgivande dokument som beskriver vår syn på kvalitet samt de grundläggande principer och förutsättningar som finns för att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete på MDU.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en integrerad del av vår verksamhet, och vi arbetar med ständig förbättring genom de fyra återkommande stegen:

  • ​​​​​Planera och skapa förutsättningar
  • Genomföra
  • Utvärdera
  • Förbättra

Kvalitetsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå


Planera, skapa förutsättningar och genomföra

Planeringen av lärosätets utbildningsutbud ska säkerställa att de program och kurser som erbjuds, svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, samt att de kan genomföras med god kvalitet.

Flera andra faktorer bidrar också till att skapa förutsättningar för hög kvalitet i utbildningen. Det gäller till exempel möjligheter för studenter och lärare att få stöd, samt den fysiska och psykosociala studie- och arbetsmiljön. Genom både formellt och informellt studentinflytande har studenterna möjlighet att medverka i alla stegen i kvalitetsarbetet, såväl på en verksamhetsnära nivå som på en lärosätesövergripande nivå.

Utvärdera och förbättra

Kursvärderingar genomförs efter varje kurstillfälle och kursanalyser görs årligen. Det kan till exempel leda till förändringar i kursens genomförande, en reviderad eller en ny kursplan.

Programvärderingar och programanalyser görs också årligen. Det kan exempelvis leda till beslut om förändringar av kurserna inom programmet eller till mer långtgående förändringar i form av inrättandet av ett nytt program.

Akademierna dokumenterar det kontinuerliga, verksamhetsnära kvalitetsarbetet i form av årliga lägesrapporter, som fakultetsnämnden följer upp i dialoger med ansvariga på akademierna.

Utöver detta utvärderar fakultetsnämnden de enskilda utbildningsprogrammen vart sjätte år. I samband med utvärderingen ansvarar programansvarig för framtagande av en självvärdering. Studenterna har möjlighet att lämna en egen inlaga. Utifrån det som identifierats genom utvärderingen tar ansvarig på akademin fram en åtgärdsplan för det fortsatta arbetet.


Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå


Planera, skapa förutsättningar och genomföra

Samtliga forskarutbildningsämnen vid MDU har en allmän studieplan som ger en övergripande beskrivning av utbildningen inom ämnet, vilka särskilda behörighetskrav som gäller för antagning samt de examensmål och examenskrav som gäller för examina inom forskarutbildningsämnet.

Varje doktorand har även en individuell studieplan som fastställs första gången inom tre månader från startdatum. Den individuella studieplanen är ett stöd i planeringen av utbildningen och ska bidra till att doktoranden ges goda förutsättningar att nå den tänkta examen.


Utvärdera och förbättra

De individuella studieplanerna följs årligen upp av handledaren tillsammans med den forskarstuderande.

Kursvärderingar genomförs efter varje kurstillfälle och berörda studenter informeras om sammanställningen samt eventuella åtgärder som planeras till följd av kursvärderingen.

Fakultetsnämnden utvärderar dessutom de enskilda forskarutbildningsämnena vart sjätte år, med syfte att säkerställa kvaliteten och bidra till utvecklingen av det aktuella forskarutbildningsämnet.

I samband med utvärderingen skriver ansvariga på akademin en självvärdering. De forskarstuderande har möjlighet att lämna en egen inlaga. Utifrån det som identifierats genom utvärderingen tar ansvarig på akademin fram en åtgärdsplan för det fortsatta arbetet.


Kvalitetsarbete inom forskning

Forskningen vid MDU utvärderas regelbundet. Den senaste utvärderingen (MER21) genomfördes under 2021.

Utvärderingen genomfördes utifrån en av fakultetsnämnden föreslagen modell som beaktade det nationella utvärderingssystemet för forskning. Utvärderingen bestod av en självvärdering, extern bedömning av internationella expertpaneler och bibliometrisk analys.


Forskningsetik och god forskningssed

Etiska rådet har det lärosätesövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom universitetet och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till universitetets ledningen i etiska frågor.

Kontakt

Daniel Sundmark, dekan och ansvarig för universitetets kvalitetsarbete