Text

Hållbar arbetsmiljö och miljö

Vi tycker miljö- och arbetsmiljö är viktigt. Därför certifierade vi oss som första högskolan i världen inom miljöområdet redan 1999. 2006 blev vi dessutom första lärosätet i Sverige att certifiera oss inom arbetsmiljö. Med hjälp av våra certifikat har vi ett systematiskt tillvägagångssätt att planera och utvecklas inom miljö- och arbetsmiljö.

Mälardalens universitets (MDU) styrsystem för hållbar arbetsmiljö är en del av MDU:s verksamhetsstyrningssystem som syftar till att implementera och verkställa universitetets policy för hållbar utveckling samt hantera arbetsmiljörisker och miljöaspekter.

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling, motsvarar kraven på policy enligt standarddokumenten ISO14001 och ISO45001, anger ledningens övergripande vision för arbetsmiljöarbetet och omfattar arbetsmiljö, miljö och jämlikhet för både medarbetare, studenter och verksamhet.

Arbetsmiljölagen, miljöbalken och diskrimineringslagen utgör grunden och miniminivån för universitetets arbete där MDU:s arbete fokuseras utifrån definierade arbetsmiljörisker och miljöaspekter.

MDU:s policy är basen för att införa, följa upp och ständigt förbättra universitetets arbetsmiljö - och miljöarbete. Den ligger till grund för fastställande av mål samt upprättande och uppföljning av verksamhetsplaner för respektive organisatoriska enheter.

Värde och nytta

Arbetet ska ske proaktivt med syfte att perspektiven ska lyftas in i ordinarie besluts- och kvalitetsprocesser.

Det förebyggande arbetet förutsätter en god samverkan och delaktighet för att skapa värde och nytta för såväl medarbetare som studenter och verksamhet.

Arbetsmiljökommittén

Är universitetets högsta samverkansorgan för arbetsmiljö.

Tillgänglig miljö

MDU strävar efter att erbjuda en tillgänglig miljö och avråder därför från användning av parfym eller andra starka dofter samt förtäring av nötter.


Kontakt

Vid MDU arbetar arbetsmiljö- och miljösamordnare. Du vända dig till dem om du har frågor om och synpunkter på universitetets arbete med arbetsmiljö- och miljö.