Text

Etiska rådet - forskningsetik och god forskningssed

Etiska rådet har det universitetsövergripande ansvaret för arbetet med etikfrågor inom universitetet och arbetar på uppdrag av rektor. Etiska rådet är rådgivande till universitetsledningen i etiska frågor.

Rådet arbetar proaktivt med att möjliggöra tydliga etiska ställningstagande i forskning, donationer och samverkansfrågor. Arbetet i rådet handlar även om att ta fram dokument, riktlinjer och hjälper forskare vid lärosätet i frågor rörande forskningsetik. Etiska rådet ger också rektor stöd i ärenden om misstänkt oredligt i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.

Den 1 januari 2020 beslutade rektor att tillsätta ett etiska råd vid MDU.


Ansvarsområden för Etiska rådet

  • Ge stöd till rektor i ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed.
  • Upprätthålla kompetens inom ansvarsområdet och synliggöra universitetets arbete om etikfrågor.
  • Ansvara för kurser i forskningsetik för forskarstuderande och forskare.
  • Ta fram interna dokument av relevans för området.
  • Arbeta proaktivt med att möjliggöra tydliga etiska ställningstaganden i forskning, donationer och samverkansfrågor.


Lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet av forskning ikraft. Lagen säger att den enskilde forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning samtidigt som lärosätet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.


Ledamöter