Text

Hälsa och välfärd


Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Kontaktperson

No partial template found

Livsstilsfaktorer, som exempelvis matvanor, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, sömn, datorspel, sociala nätverk, påverkar hälsa och välbefinnande både positivt och negativt.

Genom vår livsstil har vi även möjlighet att bidra till hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv, till exempel genom klimatsmarta matvanor, miljövänliga transporter och socialt ansvarstagande. Sverige har en väl utbyggd välfärd jämfört med många andra länder, men trots det förekommer skillnader i sjukdomsförekomst bland olika socioekonomiska grupper i samhället samt ojämlikt nyttjande respektive tillgång till hälso- och sjukvårdsresurser, med negativa konsekvenser för individen, samhället och folkhälsan i stort.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Projektet avser att öka kunskapen bland statstjänstemän och medarbetare inom NGO:s i Etiopien och Rwanda om digitalt lärande, digital hälsolitteracitet, folkhälsonutrition och de globala hållbarhetsmålen. Programmet riktar sig i första hand till medarbetare som har makt att påverka ländernas framtida utbildningssystem, hälsoutveckling och tillgång till mat.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: Swedish Institutet Public Sector Innovation Programme

Utifrån ett genusperspektiv är syftet med projektet att utveckla ny kunskap om suicidalt beteende bland kvinnor och män i olika yrken på arbetsmarknaden i Sverige, att undersöka risk- och skyddsfaktorer i arbetsmiljön för suicidalt beteende och att öka kunskapen om förebyggande insatser mot suicidalt beteende i arbetslivet.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: Afa Försäkring