Text

Hälsa och välfärd


Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

 

Kontaktperson

No partial template found

En gemensam utgångspunkt för forskningen är att söka förståelse för den unika personen och finna vägar för att stärka människors personliga resurser för hälsa och välbefinnande. Utöver forskning som utvecklar kunskap om vård och omsorg, återhämtning och hälsa bedrivs också forskning som fokuserar på hur denna kunskap kan förmedlas och tillämpas inom utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Målet för gruppens vetenskapliga arbete är att bidra med kunskaper som kan ligga till grund för utveckling av stöd, vård och omsorg för att främja hälsa och lindra lidande.


Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projektet syftar till att modifiera ett grupprogram på kognitiv, relationell grund som ursprungligen utvecklats för gruppbehandling av personer som varit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression så att det kan användas i förebyggande syfte och för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress utan att vara sjukskrivna.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress och av att vårda patienter på akutmottagning under covid-19-pandemin.


Projektansvarig vid MDU: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDU

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDU