Text

Hälsa och välfärd


Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

 

Kontaktperson

No partial template found

En gemensam utgångspunkt för forskningen är att söka förståelse för den unika personen och finna vägar för att stärka människors personliga resurser för hälsa och välbefinnande. Utöver forskning som utvecklar kunskap om vård och omsorg, återhämtning och hälsa bedrivs också forskning som fokuserar på hur denna kunskap kan förmedlas och tillämpas inom utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Målet för gruppens vetenskapliga arbete är att bidra med kunskaper som kan ligga till grund för utveckling av stöd, vård och omsorg för att främja hälsa och lindra lidande.


Externa forskare som tillhör gruppen

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med detta projekt är att utvärdera effekter av FMT hos personer med långvarig smärta i jämförelse med den vård som sedvanligt ges inom nära vård.


Projektansvarig vid MDU: Helena Lööf

Huvudfinansiering: Mälardalens universitet

Syftet med projektet är att utveckla, genomföra och utvärdera ett professionsutvecklingsprogram för att stärka nyexaminerade sjuksköterskors utveckling av rollklarhet, handlingskraft, social integrering, minska upplevelser av stress och stärka återhämtning. Målet är en ökad arbetstillfredsställelse.


Projektansvarig vid MDU: Margareta Asp

Huvudfinansiering: AFA-Försäkringar

Syftet är att få ett underlag för att skapa arbetsmodeller som skapar en trygg och säker situation i hemmet för äldre med samordningsbehov mellan olika vårdgivare.


Projektansvarig vid MDU: Lena-Karin Gustafsson

Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Samhällskontraktet

Syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projektet utforskar sjuksköterskors upplevda erfarenheter med fokus på betydelsen av stress och vårdande i akutmiljöer på sjukhus under Covid-19-pandemin.


Projektansvarig vid MDU: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDU

Projektet modifierar ett grupprogram för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDU