Text

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbar professionsutveckling – med digitaliserat introduktionsprogram för sjuksköterskor

Syftet med projektet är att utveckla, genomföra och utvärdera ett professionsutvecklingsprogram för att stärka nyexaminerade sjuksköterskors utveckling av rollklarhet, handlingskraft, social integrering, minska upplevelser av stress och stärka återhämtning. Målet är en ökad arbetstillfredsställelse.

Start

2023-09-01

Planerat avslut

2026-08-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Marie-Louise Södersved Källestedt, utbildningsledare, Region Västmanland

Om projektet

En nyexaminerad sjuksköterska som kommer till sin första arbetsplats kan uppleva osäkerhet och stress på grund av nya utmaningar och kan vara svåra att hantera. Man kan känna sig ensam i sin situation. För att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv erbjuder vårdorganisationer introduktionsprogram. Tidigare forskning visar att sådana introduktionsprogram mer eller mindre bidrar till kompetensutveckling och de är inte alltid baserade på vetenskaplig kunskap. I det här projektet ska ett professionsutvecklingsprogram (PUP) utvecklas och genomföras baserat på tidigare forskningsresultat inom området med riktade insatser för optimal effekt och som ska bidra till nyexaminerades arbetstillfredsställelse och hälsa.

Mål

Målet är att utvärdera om PUP har effekt på rollklarhet, handlingskraft, återhämtning och social integrering för att bidra till arbetstillfredsställelse och därmed minskad sjukfrånvaro. Genom projektet kan det klargöras vad som bidrar till professionsutveckling i form av strukturer/resurser, vardagliga processer och sociala möten.

Aktiviteter

I projektet ingår ett doktorandprojekt. Professionsutvecklingsprogrammet utformas med åtta utbildningstillfällen med reflektion. Handledare som är erfarna sjuksköterskor utbildas för att leda reflektionsträffar med grupper av nyanställda sjuksköterskor. Projektet har en prospektiv, longitudinell design. Datainsamling kommer att ske med enkäter, fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med de nyanställda sjuksköterskorna och handledarna, samt chefer

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål