Text

Hälsa och välfärd


Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas vård utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras.

Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfall av vården. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från vårdvetenskap, psykologi och sociologi.

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Syftet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

Projektet undersöker sjuksköterskors erfarenheter av samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy.


Projektansvarig vid MDU: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDU