Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Surf - Studie om sjuksköterskors arbete med uppringare som ringer frekvent

Vissa uppringare ringer oftare än andra till 1177- Vårdguiden på telefon. Det finns olika anledningar till att ringa ofta, såsom långvarig sjukdom, psykisk ohälsa och ensamhet. Dessa samtal kan upplevas stressande och tidskrävande ur både ett uppringar- och ett sjuksköterskeperspektiv, och kan minska tillgängligheten för andra uppringare.

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.

Kunskap från projektet kan användas som ett underlag för en intervention för sjuksköterskor på 1177 för att förbättra vård per telefon till frekventa uppringare.

Start

2016-09-01

Planerat avslut

2024-08-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål