Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Sjuksköterskors levda erfarenheter med fokus på betydelsen av stress och vårdande i akutmiljöer på sjukhus under Covid-19-pandemin

Det övergripande syftet med detta projekt är att utforska sjuksköterskors levda erfarenheter med fokus på betydelsen av stress och vårdande i akutmiljöer på sjukhus under Covid-19-pandemin.

Start

2019-10-07

Planerat avslut

2024-09-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta doktorandprojekt innehåller fyra delstudier och avser att utforska och beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av stress under Covid-19-pandemin (delstudie I), nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter under Covid-19-pandemin (delstudie II och IV) samt att utforska erfarenheter av omställningen i vården i samband med Covid-19-pandemin (delstudie III och IV). Samtliga delstudier utforskar erfarenheter under pandemins inledande skede (datainsamling under pandemivåg ett [mars-sept, 2020] och våg 2 [okt, 2020-jan, 2021]) samt återblick på erfarenheter av omställningen (studie III och IV datainsamling genomförd feb-aug, 2021).


Delstudie I

Har syftet att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress under Covid-19-pandemin. Fjorton sjuksköterskor har intervjuats (under mars-nov 2020) via semistrukturerade intervjuer som ljudinspelats och därefter transkriberats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

Frågeställningar är:

  • Vilka erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagning beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor under Covid-19-pandemin?
  • Hur hanterar nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning upplevd arbetsrelaterad stress under Covid-19-pandemin?


Delstudie II

Har syftet att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors levda erfarenheter av att vårda patienter på akutmottagning under Covid-19-pandemin. Fjorton sjuksköterskor har intervjuats med semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer. Intervjuerna har därefter transkriberats och analyseras med fenomenologisk hermeneutisk metod.

Frågeställning:

  • Hur beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning sina erfarenheter av att vårda patienter på akutmottagning under Covid-19-pandemin?

Urvalet till delstudie I och II består av fjorton sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet som sjuksköterska mellan 3 och 36 månader varav minst 3 månader på akutmottagning. De akutmottagningar som valts ut finns i områden särskilt hårt drabbade av Covid-19-pandemin med omfattande inverkan på vårdpersonalens arbetsmiljö. Delstudierna har som avsikt att belysa så breda variationer av deltagarnas erfarenheter som möjligt varför variation i deltagarnas ålder, kön och arbetslivserfarenhet eftersträvats.


Delstudie III

Har syftet att beskriva vårdpersonals erfarenheter av omställningen som Covid-19-pandemin inneburit i vården. Datainsamlingen har genomförts i en region i Mellansverige där personal drabbades särskilt hårt gällande påverkan på sin arbetsmiljö av pandemin under pandemins första våg, våren 2020. En enkätstudie med frågor samt validerade självskattningsinstrument för att mäta stress samt individuella resurser och hälsa användes och data har samlats in mellan mars och april 2021. I slutet av enkätverktyget fanns även en fråga med fritextsvar där deltagaren ombads skriva med egna ord om upplevelser eller händelser från Covid-19-pandemin som deltagaren mindes särskilt väl och som påverkat vederbörande i sitt arbete. Det uppmuntrades att skriva om både positiva och negativa erfarenheter.

Urvalet till delstudie III består av vårdpersonal (sjuksköterskor [n=51], undersköterskor [n=33], och läkare [n=13]) som arbetat under Covid-19-pandemin från 1 mars 2020. Data analyserades med mixad kvalitativ och kvantitativ metod sammanförd i en syntes. Kvalitativa data med kvalitativ innehållsanalys och kvantitativa data såsom demografiska data och studievariabler med deskriptiv statistik. Regressionsanalyser har använts för att undersöka samband mellan stress, individuella resurser och hälsa.

Frågeställningar:

Hur erfar vårdpersonalen omställningen i vården i samband med Covid-19-pandemin i relation till

  • stress?
  • hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet?
  • självmedkänsla?


Delstudie IV

Har syftet att utforska sjuksköterskors levda erfarenheter av omställningen i vården i samband med Covid-19 pandemin. Datainsamlingen har genomförts i en region i Mellansverige där personal drabbades särskilt hårt gällande påverkan på sin arbetsmiljö under pandemins första våg, våren 2020. Tretton sjuksköterskor har intervjuats under 2021 med semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer som har transkriberats och därefter analyserats med fenomenologisk hermeneutisk metod.

Frågeställningar:

  • Hur beskriver sjuksköterskor sina erfarenheter av omställningen i vården i samband med Covid-19-pandemin?
  • Hur beskriver sjuksköterskor sina erfarenheter av att vårda under omställningen i samband med Covid-19-pandemin?


Deltagare

Huvudhandledare

Petra von Heideken Wågert, professor i fysioterapi Länk till annan webbplats.


Handledare

Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap Länk till annan webbplats.

Susanna Toivanen, professor i sociologi (arbetslivsvetenskap) Länk till annan webbplats.

Karin Skoglund, lektor i vårdvetenskap Länk till annan webbplats.

Christina Andreae, Med dr i omvårdnadsvetenskap Länk till annan webbplats.

 

Doktorand

Hillewi Carnesten, Doktorand i vårdvetenskap, Adjunkt i medicinsk vetenskap Länk till annan webbplats.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål