Text

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Produkt- och produktionsutveckling

Resurseffektivisering

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Statsvetenskap

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Försörjning och skuldsättning

Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO)

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling. Resultaten bygger på empiriska data från kontorsbaserade interventionsstudier som kommer att utformas och analyseras tillsammans med aktörer på kontorsmarknaden samt en storskalig befolkningsbaserad kohortstudie av kontorsarbetare.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Idag arbetar cirka 60% av arbetskraften på kontor och kontor är en potentiell arena för att främja hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa. Digitaliseringen gör att vi kan arbeta oavsett tid och rum och arbetet utförs ofta i gränsöverskridande samarbetsprojekt och nätverk, vilket kan leda till att gränserna mellan arbete och privatliv har suddats ut. Detta påverkar kontorens utformning där t.ex. aktivitetsbaserade flexkontor uppmuntrar digitalt kontorsarbete, även kallat New Ways of Working. Denna typ av kontor och arbetssätt påstås främja miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, eftersom det optimerar användningen av kontorslokaler.

Även om forskning visar att aktivitetsbaserade flexkontor har lyckats minska kontorsutrymmen för företag, visar det också att de anställdas beteende inte har förändrats i linje med konceptet New Ways of Working. Dessutom har det föreslagits att konceptet New Ways of Working bör utvidgas och omfatta främjandet av hållbar och långsiktig hälsa bland anställda.


Projektets syfte

Ett paradigmskifte på kontorsmarknaden är på väg och många av de stora aktörerna vill sätta människan i centrum istället för att se fastigheten som en finansiell transaktion. Syftet med projekt är att utveckla ett koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och en livsstil samt bidrar till en hållbar utveckling.


Tre delstudier

Projektet består av tre delprojekt som kommer att bidra med kunskap till synergikomponenten i projektet, dvs. koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO). De tre delprojekten är:

  • Delprojekt 1: En interventionsstudie om hållbar livsstil på jobbet. Syftet är att skapa medarbetardrivna lösningar för att skapa en hållbar livsstil och hälsa med fokus på matvanor och fysisk aktivitet.
  • Delprojekt 2: Grönt kontorsarbete - utveckla hållbart kontorsarbete i gröna miljöer både inomhus och utomhus. Arbetet kommer att resultera i samproducerat koncept för grönt kontorsarbete som främjar individuella och kollektiva arbetsuppgifter samt återhämtning under arbetsdagen.
  • Delprojekt 3: En befolkningsbaserad studie om hälsa bland kontorsarbetare. Genom att analysera data från en stor kohortstudie (n = 50 000) kommer vi att lära oss om mer om hälsa och välbefinnande bland personer som arbetar på kontor och identifiera nya och relevanta forskningsfrågor.

Projektet är initierat av det nya och strategiska fokusområdet ”Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa” vid Akademin för hälsa, vård och social välfärd (HVV) vid Mälardalens universitet (MDU) och samproduceras tillsammans med innovativa och ledande företag inom kontorsbranschen: NCC, Castellum, Helio, Naava, GoToWork, Tenant and Partner, Matters Group, Stargo och COOR. Vi samarbetar även med forskare vid Akademin för innovation, design och teknik (IDT) vid MDU, samt forskare vid Linköpings universitet, Oxford University och Stanford University. Projektet kommer även att berika flera utbildningsprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå på MDU genom att bygga broar mellan forskning och utbildning.


Publikationer