Text

Hälsa och välfärd


Hållbart arbetsliv

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma både ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

 

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Syftet med detta projekt är att, utifrån ett genusperspektiv, utveckla ny kunskap om omfattningen av skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige, att undersöka risk- och skyddsfaktorer i arbetsmiljön för skadligt alkoholbruk och att öka kunskapen om förebyggande insatser mot skadligt alkoholbruk i arbetslivet.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Projektansvarig vid MDU: Annica Lövenmark

Huvudfinansiering: AFA Försäkring