Text

Hälsa och välfärd


Hållbart arbetsliv

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma både ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

 

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Detta forskningsprogram syftar till att ta studera sjukfrånvaron i den kvinnodominerade kommunsektorn genom att kartlägga ohälsan i yrken och på arbetsplatser.


Projektansvarig vid MDU: Karin Halldén

Huvudfinansiering: FORTE

Projektets syfte är att undersöka hur vi kan förstå variationen av könssegregering efter yrke över tid i Sverige och i en komparativ europeisk kontext.


Projektansvarig vid MDU: Karin Halldén

Huvudfinansiering: FORTE

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Syftet är att, utifrån ett genusperspektiv, utveckla ny kunskap om omfattningen av skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: Afa Försäkring