Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young C hildren – i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse (PYC)

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.

Start

2020-07-01

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningsprojektet utvärderar Parenting Young Children (PYC), ett stödprogram anpassat för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och andra kognitiva nedsättningar, genom en randomiserad kontrollerad studie (RC T). Målgruppen återfinns inom samhällets stödapparat och är sårbar, med hög risk för omhändertagande av barnen om inte rätt stöd ges. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen (SoL) det yttersta ansvaret för att dessa föräldrar ges det stöd de är beviljade enligt lag, men det saknas evidensbaserade stödprogram anpassade för dessa föräldrar. PYC, som utvecklades i Australien, har sedan 2010 implementerats i många kommuner i Sverige, med gott resultat enligt kliniska erfarenheter och kvalitativa utvärderingar. Det saknas dock evidens för metoden, vilket Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har identifierat som en viktig kunskapslucka när det gäller den här målgruppen. Syftet med forskningsprojektet är att fylla denna kunskapslucka.