Text

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Vård, återhämtning och hälsa

Självmedkänsla, stress-reducering och återhämtning

Projektet syftar till att modifiera ett grupprogram på kognitiv, relationell grund som ursprungligen utvecklats för gruppbehandling av personer som varit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression så att det kan användas i förebyggande syfte och för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress utan att vara sjukskrivna.

Start

2014-05-01

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

I ett första skede får personer som tillhör målgruppen genomgå det ursprungliga programmet. På basen av deras erfarenheter av vad som varit hjälpsamt och mindre hjälpsamt modifieras programmet till målgruppens behov varefter det prövas på nytt, först i mindre, sedan i större skala och i olika kontext. I modifieringsprocessen ingår också en Delphi-studie där forskare och kliniker med erfarenhet av denna typ av problematik och behandling tar del av och kommer med input till modifieringen.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål