Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa

Hälsobesök med barn som migrerat eller som har två föräldrar som migrerat kan vara mer komplexa än andra hälsobesök inom barnhälsovården och elevhälsan.

Komplexiteten kan uppstå till följd av olikheter i hur familjer och sjuksköterskor ser på hälsa och vad som påverkar hälsa samt olikheter i förväntningar på varandra och på vad som ska ske i mötet. Dessutom kan det förekomma svårigheter i kommunikation samtidigt som sjuksköterskor tycker att de saknar kunskap om att möta dessa barn och familjer. Trots detta saknas kunskap om hälsobesök med barn med utländsk bakgrund och i synnerhet sjuksköterskors arbetssätt vid dessa hälsobesök. Forskningsprojektet syftar därför till att undersöka hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsan.

Start

2016-11-19

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Alla barn i Sverige erbjuds hälsobesök hos sjuksköterskor inom barnhälsovård och elevhälsa. Sjuksköterskors uppdrag vid hälsobesöken innefattar att främja och stödja barns hälsa under uppväxten och särskilt stödja de barn som har en förhöjd risk för ohälsa, som barn med utländsk bakgrund. Uppdraget försvåras dock av att sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap och upplever oro över att missa risker för ohälsa hos barn när de kanske inte delar etnicitet, kultur eller språk med barnet eller familjen de möter. Hälsoarbetet blir mer komplext vid dessa hälsobesök och barns delaktighet i besöken kan påverkas.

Syftet med projektet är att undersöka hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa, med särskilt fokus på riktlinjer för hälsobesök, sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund samt barns erfarenheter av dessa hälsobesök.

Projektet innehåller ett flertal studier. Bland annat har en webbenkät skickats till samtliga skolsköterskor i Sverige samt sjuksköterskor inom barnhälsovården. Webbenkäten innehöll frågor om kulturell kompetens och arbetssätt för att främja delaktighet. Vidare har även lokala riktlinjer för skolsköterskors arbete med hälsobesök samlats in och intervjuer genomförts med ungdomar som deltagit i hälsobesök inom elevhälsan.

Förhoppningen är att projektet kommer bidra med ökad kunskap om den kulturella kompetens och det arbetssätt sjuksköterskor inom barnhälsovård och elevhälsan använder för att främja delaktighet i mötet med barn med utländsk bakgrund. Projektet förväntas också bidra till utveckling av befintlig kompetens och arbetssätt för att stärka sjuksköterskornas möjligheter att främja barns delaktighet och hälsa. Detta bidrar även till främjande av hälsa och vård på lika villkor.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål