Text

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Mötet mellan ambulanssjukvård och patienter i en suicidal process avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal

Tidigare forskning visar att de flesta personer söker vård innan suicid och att många människor som befinner sig i den suicidala processen är ambivalenta vilket innebär att det oftast finns flera tillfällen för omgivningen att ingripa. Inom ambulanssjukvården finns ett utpräglat medicinskt förhållningssätt med fokus på akuta somatiska tillstånd och studier på ambulanspersonal visar att psykisk ohälsa kan ses som sekundärt eller till och med hindrande från det som anses vara legitima uppdrag.

Ett alltför reducerande förhållningssätt tillsammans med okunskap om den suicidala processen kan leda till att människor med suicidplaner passerar igenom ambulanssjukvården utan att det potentiellt livsavgörande samtalet om suicidalitet genomförs. Det saknas forskning kring mötet mellan ambulanssjukvården och patienter som befinner sig i en suicidal process. Ambulanssjukvården som kontext medför ofta en möjlighet för vårdaren att fokusera på enda patient och ta del av patientens berättelse vilket kan antas ge goda förutsättningar för ett vårdande samtal om suicidalitet.

För att beskriva mötet mellan patienter i en suicidal process och ambulanssjukvård planeras två intervjustudier, en studie som ämnar beskriva ambulanspersonals uppfattningar om sitt ansvar vid mötet med patienter som befinner sig i en suicidal process samt en studie som kommer att belysa patienters levda erfarenhet av att vårdas av ambulanspersonal efter ett suicidförsök. Därtill planeras en studie som ska beskriva patienters kontaktorsaker med ambulanssjukvård upp till ett år innan suicid. Slutligen kommer en journalgranskningsstudie med fokus på dokumentation om psykisk ohälsa och suicidalitet hos patienter som vårdats inom ambulanssjukvård upp till tre månader innan suicid att genomföras.

Start

2019-01-01

Planerat avslut

2026-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Extern projektansvarig