Text

Hälsa och välfärd


ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Forskargruppen ChiPs (Barns skydd, omsorg, utveckling & delaktighet) mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

 

Kontaktperson

No partial template found

Gruppens forskning utgår från två perspektiv:

  • barns och ungdomars uppfattningar, åsikter och tankar om, erfarenheter och upplevelser av samt önskningar och handlingar i sin tillvaro
  • vuxnas förståelse för hur barn och ungdomar uppfattar och handlar i sin tillvaro.

Forskningen bedrivs genom att systematisera befintlig kunskap samt genom att öka kunskapen inom området. Vidare bidrar gruppen med att omsätta befintlig kunskap i praktiken genom interventionsstudier, samverkan och samproduktion.


Externa forskare i projektet

Pågående forskningsprojekt

Projektet utforskar den interkulturella förståelsen hos skolsköterskor och skolkuratorer och hur denna får konsekvenser för samspelet mellan dem och eleverna.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Stier

Huvudfinansiering: MDU

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Sveriges Arbetsterapeuter

Projektets syfte är att studera ojämlikheter i staden utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på unga kvinnor i marginaliserade förortsområden.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ferlander

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDU: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDU

Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om relationen mellan delaktighet och psykisk hälsa.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga.


Projektansvarig vid MDU: Magdalena Mattebo

Syftet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Forte