Text

Hållbar energi

Erik Dahlquist, professor i energiteknik, om MDU:s forskning kopplat till hållbar energi.

 

Samverkanspartners

  • ABB
  • Mälarenergi
  • Bombardier
  • Westinghouse
  • Vafab miljö
  • Eskilstuna energi och miljö
  • KK-stiftelsen
  • Castellum Aspholmen
utrota fattogdom


Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa

Pågående forskningsprojekt