Text

ELOGE

Omställningen till fossilfria transporter och energiinfrastruktur för dem har betydelse för utvecklingen av resilienta energisystem på regional nivå. I detta projekt undersöks detta med hjälp av scenarioanalyser och med målet att öka kunskapen om ramverket för möjliga åtgärder för olika intressenter för att bidra till ett resilient energisystem. Det övergripande målet att öka kunskapen om möjliga åtgärder för olika intressenter för att bidra till ett resilient energisystem.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Omställningen till fossilfria transporter och energiinfrastruktur för dem har betydelse för utvecklingen av resilienta energisystem på regional nivå. Kapaciteten för elkraft och fluktuationer i elpriser kan vara både utmanande men också öppna upp för nya möjligheter och behov av ändrade beteenden och optimering av processer och åtgärder. Samtidigt ger befintliga och kommande regelverk och planer framåt både på kommunal och regional nivå ramverket för vilka åtgärder som kan vidtas och när.

Sammanfattning

I detta projekt undersöks detta med hjälp av scenarioanalyser och med målet att öka kunskapen om ramverket för möjliga åtgärder för olika intressenter för att bidra till ett resilient energisystem. Karakteristiken för regionala energisystem tas fram och en matrix för utvärdering av det vad gäller resilience, redundans, andel förnybara energikällor, elkraftskapacitetsfrågor och nuvarande situation vad gäller energiomställningen och påverkan av nuvarande regelverk och utvecklingsplaner, utvecklas. Fallstudier ger kunskap om möjliga utvecklingsvägar för elektrifiering av transport och logistik/anläggning. Projektet bidrar till ny kunskap för industripartner som de kan använda för utveckling av nya affärer och ny praktik. Partner från offentlig sektor kan använda kunskap i fortsatt utveckling av energiplaner och översiktsplaner.

Projektmål

Det övergripande målet att öka kunskapen om möjliga åtgärder för olika intressenter för att bidra till ett resilient energisystem.

På kort sikt ger projektet en bild av de regionala enerisystemens karakteristik vad gäller resiliens, redundans, integrering av förnybara energikällor, kapacitetsfrågor och nuvarande situation för omställningen och påverkan av nuvarande regelverk och utvecklignsplaner. Ett verktyg, matris, för utvärdering av karakteristiken tas fram. Fallstudierna ger kunskap om möjliga utvecklingsvägar för elektrifiering av transport, logisitk och anläggning.

Ett annat resultat av projektet är insamling och bearbetning av data från regionerna och fallen och att göra dem tillgängliga. Projektets resultat ska publiceras i vetenskapliga journaler och konferenser och bidrar till ny kunskap inom forskningsområdet. Projektet är del av utbildningen av en doktorand och vill bidra till projekt och examensarbeten på grundläggande utbildning.

På lång sikt bidrar projektet till fortsatt forksning inom omrpdet genom identifiering av kunskapsluckor, utvecklade modeller ochmetoder för karakterisering och utveckling av regioner samt datahantering och genom att göra data tillgängligt för fortsatt forskning. Projektet bidrar till ny kunskap för industripartner som de kan använda för utveckling av nya affärer och ny praktik. Partner från offentlig sektor kan använda kunskap i fortsatt utveckling av energiplaner och översiktsplaner.

Aktiviteter i projektet:

Olika regioner (inklusive Eskilstuna/Västerås och Öresund/Skåne), med olika kapacitetsutmaningar, studeras. Regionerna karakteriseras baserat på energitillgång och kapacitetsutmaningar. Intresentanalyser, identifiering av viktiga parametrar och kännslighetsanalys genomförs. Intressanta parametrar kan t ex vara energikällor, el- och värmepriser, nyetableringar, ägarskap och sektorkoppling med utgångspunkt både från användar och produktionsperspektiv. Verkliga fall (en ny logistikhub planerad för Svealandstrafiken, en anläggningsplats där elektrifierade maskiner från Volvo används, hamnen i Helsingborg och Gävle samt logisitk och kommersiella distrikt i Eskilstuna och Västerås) analyseras. Modellering av regionala system och scenarioanalyser ingår. Workshops och intervjuer utförs för att identifiera nuvarande situation, pågående aktiviteter och planer, idéer om framtida utveckling samt insmaling och hantering av data.