Text

Öka synergin mellan olika energinät

Projektet syftar till att demonstrera den tekniska och ekonomiska förmågan hos multienergisystem för att minska koldioxidutsläppen i värme- och kylnings-, kraft- och gassektorerna genom förnybara energikällor producerade lokalt såväl som sektorintegration, genom att i första hand fokusera på lovande infrastruktur och affärsmodeller

Start

2022-09-01

Planerat avslut

2026-08-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

SENERGY NETS syftar till att demonstrera den tekniska och ekonomiska förmågan hos multienergisystem för att minska koldioxidutsläppen i värme- och kylnings-, kraft- och gassektorerna genom förnybara energikällor producerade lokalt såväl som sektorintegration, genom att i första hand fokusera på lovande infrastruktur och affärsmodeller.

För att göra det kommer SENERGY-NETS att utveckla en uppsättning verktyg och plattformar (upp till TRL7/8) som syftar till att optimera planeringen av fjärrvärme och fjärrkyla samt distributionsnät med hänsyn till sektorkoppling och möjliggöra tillhandahållande av flexibilitetstjänster till distribution och överföringssystemoperatörer.

Dessa lösningar kommer att implementeras på tre pilotanläggningar i Milano (IT), Ljubljana (SI) och Paris (FR) och deras replikerbarhet kommer att testas i ytterligare två verkliga fallstudier som presenterar alternativa klimatiska, ekonomiska och geografiska förhållanden i Västerås (SW) och Cordoba (ES). SENERGY NETS-lösningarna kommer att anpassas till de huvudsakliga intressenterna i de olika faserna av projektutvecklingen som involverar sektorskoppling: långsiktig planering, design och simulering, operativ planering, valorisering, utvärdering och replikering.

Projektet kommer att utvärdera fördelarna genom en konsoliderad metod som utvecklats för att uppskatta det totala värdet som skapas av sektorintegration, med utgångspunkt från nuvarande ekonomiska, reglerande och marknadsmässiga regler och bedöma effekterna på det europeiska kraftsystemet.

SENERGY NETS förlitar sig på ett starkt tvärvetenskapligt konsortium som involverar 19 organisationer i 8 europeiska länder, som involverar kända experter från offentliga myndigheter, infrastrukturleverantörer, forskningsinstitutioner, entreprenörer och konsumentorganisationer. Sammantaget kommer de att tillhandahålla nödvändig kunskap, expertis och kapacitet för att utveckla, demonstrera och utvärdera utvecklade verktyg och tjänster som möjliggör integrering av multienergisystem för att ge flexibilitet till kraftsystemet och i slutändan möjliggöra avkolning av energisystemet.

Projektmål

Att demonstrera den tekniska och ekonomiska förmågan hos multienergisystem för att ta bort koldioxid från värme- och kylnings-, kraft- och gassektorerna genom förnybara energikällor som produceras lokalt samt sektorsintegration.