Text

Human

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Transformativ Management

Innovationsledning för resilienta energisystem - orkestrering av ekosystem och dess dynamik

Genom att fokusera på resilienta energiekosystem syftar detta projekt till att ge en djupgående förståelse för resilienta energisystem ur ett sociotekniskt perspektiv och mer specifikt hur ekosystemdynamik och förutseende av exogena händelser och trender påverkar energisystemens förmåga att bli resilienta. Med utgångspunkt i ny kunskap som skapas syftar projektet också till att utveckla ett ramverk samt riktlinjer för nya metoder för orkestrering som stödjer övergången till resilienta energisystem

Start

2023-09-01

Planerat avslut

2027-08-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet är ett delprojekt inom ramen för RESILIENT, Kompetenscentret för Resilienta energisystem. Genom att fokusera på resilienta energiekosystem som studieobjekt syftar detta projekt till att ge en djupgående förståelse för resilienta energisystem ur ett sociotekniskt perspektiv och mer specifikt hur ekosystemdynamik och förutseende av exogena händelser och trender påverkar energisystemens förmåga att bli resilienta. Med utgångspunkt i den nya kunskap som skapas syftar projektet också till att utveckla ett ramverk samt riktlinjer för nya metoder för orkestrering som stödjer övergången till motståndskraftiga energisystem.

Med utgångspunkt i teorier om ledning av ekosystem och framtidsstudier bidrar vi genom att identifiera framtida hot och möjligheter som systemet måste ta hänsyn till, och praktiskt genom att mobilisera aktörernas kollektiva intelligens och tillhandahålla riktlinjer för hur man realiserar en sådan verksamhet. För att göra detta måste vi utforska de spänningar som uppstår när information delas mellan organisationer och utveckla forskningsbaserade metoder för ett collective anticipatory system. Hur man organiserar och iscensätter detta som en kollektiv verksamhet är hittills i stort sett okänt. Därför utforskar vi detta problem genom en interaktiv forskningsdesign. Ytterligare data samlas in genom deltagande workshops, dokument, intervjuer och observationer.

Resultaten av projektet bör peka på hur resiliens kan byggas upp genom foresight samt ge både rekommendationer på organisations och policynivå.

Projektmål

Genom att fokusera på resilienta energiekosystem syftar detta projekt till att ge en djupgående förståelse för resilienta energisystem ur ett sociotekniskt perspektiv och mer specifikt hur ekosystemdynamik och förutseende av exogena händelser och trender påverkar energisystemens förmåga att bli resilienta. Med utgångspunkt i ny kunskap som skapas syftar projektet också till att utveckla ett ramverk samt riktlinjer för nya metoder för orkestrering som stödjer övergången till resilienta energisystem.

Projektmålet adresserar tre övergripande forskningsfrågor:
RQ1: Vad är ett resilient framtida energi(eko)system?
RQ2: Hur kan orkestrering av ekosystem stödja övergången till mer resilienta energisystem?
RQ3: Hur kan kollektiv "anticipatory" intelligens utvecklas och organiseras för att stödja övergången till mer resilienta energisystem?