Text

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter, tjänster eller produktionssätt.

Nästan allt vi ser, hör och upplever är resultat av människors idéer. Innovationer och effektiva lösningar på både nya och gamla problem är det som driver samhällsutvecklingen framåt. Här betraktas problemen från ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv där man tar hänsyn till förändringsprocesser, produktrealisering och informationsdesign. På så vis vill forskarna skapa förutsättningar och fungerande verktyg för att ta fram hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

 

Samverkan en naturlig del

Samverkan med företag är en naturlig del av forskningsinriktningen. Partners är bland annat ABB, Bombardier Transportation, AB Volvo och Scania CV.

Forskarna inom denna inriktning samverkar i flera akademiska nätverk, till exempel The Design Society, Svenska Produktionsakademien, Weschool, Arbetsplatsnära Forskning och Utveckling (AFoU) och Swedish Quality Management Academy (SQMA).

 

Forskarutbildning

Innovation och produktrealisering har ett gemensamt forskarutbildningsämne, Innovation och design som är en tvärvetenskaplig forskarutbildning där kunskap om utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt fördjupas. Innovation och design har en inriktning mot teknik och industriell tillämpning samt projekt i samverkan med offentlig sektor och civilsamhället.

Forskningsområden inom Innovation och produktrealisering

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Forskningsområdet fokuserar på initiering, utveckling och drift av digitala cirkulära tjänster.

Läs mer om Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Forskargruppen Human fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet.

Läs mer om Human

Informationsdesign

Forskningsgruppen för informationsdesign fokuserar på informations- och kommunikationsprocesser samtidigt som forskarna analyserar och tolkar bilder, rumslighet och texter i ett designsammanhang.

Läs mer om Informationsdesign

Industriella AI-system

Forskningsgruppen Industrial AI Systems (IAIS) fokuserar på att integrera AI-lösningar i industriella system för att förstärka deras verksamhet med större effektivitet, motståndskraft, flexibilitet och smidighet. Särskild tonvikt läggs på självoptimering, självkonfigurering och självjustering för autonoma cyberfysiska produktionssystem (CPPS).

Läs mer om Industriella AI-system

Produkt- och produktionsutveckling

Forskargruppen Produkt- och produktionsutveckling skapar kunskap om förnyelse och utveckling av produkter och produktionssystem. Forskningen utgår från en integrerad utveckling där många intressenters och tidsperspektiv är i balans.

Läs mer om Produkt- och produktionsutveckling

Värdedriven innovation och framsyn

Gruppen inom Värdedriven innovation och framsyn fokuserar på hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv, utifrån inkludering och demokratisering. Gruppen beaktar även förutsättningar för att förstå framtida behov, genom att koppla ihop världsanalys med utvecklingen av framtida affärsmodeller.

Läs mer om Värdedriven innovation och framsyn

Samverksansplattform

MDU Living Lab - metoder för samverkan

MDU Living Lab är en arena för metodutveckling som stärker samverkan mellan MDU, företag och offentlig sektor. Genom utveckling av metoder för samproduktion skapas möjligheter till ökad effektivitet, kreativitet och innovationsförmåga. Visionen är att genom samverkan bidra till ett hållbart samhälle utifrån ett holistiskt perspektiv.

Läs mer

Forskningsprojekt

XPRES

XPRES är ett initiativ mellan KTH, MDU och Swerea som kommer att skapa en internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning.

Läs mer

Forskningsprojekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt inom inriktningen Innovation och produktrealisering

Forskningsprojekt Innovation och produktrealisering

Mer information om Innovation och produktrealisering

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Innovation och produktrealisering,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Digitala Stambanan har sitt ursprung i industrins behov av att bygga ut den digitala infrastrukturen för att utbyta data, information och kommunikation inom och mellan bolag. Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken.


Projektansvarig vid MDU: Jakob Axelsson

Huvudfinansiering: PiiA, Vinnova

Genom att fokusera på resilienta energiekosystem syftar detta projekt till att ge en djupgående förståelse för resilienta energisystem ur ett sociotekniskt perspektiv och mer specifikt hur ekosystemdynamik och förutseende av exogena händelser och trender påverkar energisystemens förmåga att bli resilienta. Med utgångspunkt i ny kunskap som skapas syftar projektet också till att utveckla ett ramverk samt riktlinjer för nya metoder för orkestrering som stödjer övergången till resilienta energisystem


Projektansvarig vid MDU: Peter E Johansson

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

KTP Energy Sweden är ett samverkansprojekt som erbjuder företag i Sörmland, Örebro län och Västmanland möjligheten att öka sin akademiska kompetens och strategiska arbete.


Projektansvarig vid MDU: Elvira Synnelius

Huvudfinansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDU: Anna Granlund

Huvudfinansiering: FFI

Huvudsyftet med ShiftLabs är att stärka, skapa och främja tjänster riktade mot små och medelstora företag inom tillverkning som stödjer deras digitala transformation.


Projektansvarig vid MDU: Johan Kostela

Huvudfinansiering: Digital Europe (EU kommissionen)

I projektet TRUST–SOS utvecklas digitaliserade tjänster för att öka nivån på tillförlitligt beslutsfattande för att optimera övergripande platssystem i terrängtransportapplikationer.


Projektansvarig vid MDU: Anas Fattouh

Huvudfinansiering: Vinnova

The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDU and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative