Text

Innovation och produktrealisering


Informationsdesign

Forskningsgruppen för informationsdesign fokuserar på informations- och kommunikationsprocesser samtidigt som forskarna analyserar och tolkar bilder, rumslighet och texter i ett designsammanhang.

Kontaktperson

No partial template found

Forskningen utgår från individernas behov (så kallad humancentrerad design) och innebär analys och tolkning av bilder, rumslighet och texter. Designforskning är nära besläktad med praxis och kräver att forskare kan förvandla teori till praktik och vice versa. Arbetet görs både individuellt och i grupper.

Forskningen inom design och visualisering fokuserar inte enbart på fysiska produkter. Forskarna är till exempel även intresserade av hur individer uppfattar och förstår information, hur de kommunicerar inom en organisation eller med samhället i stort. Inom gruppen bedrivs forskning i hur rummet eller platsen kan stödja olika processer i en organisation, samt hur rum och rumsliga arrangemang påverkar individers upplevelser och förståelse.

Andra pågående forskningsområden är visuell kommunikation, designprocesser, och visualisering av information och informationsteknologi.

Pågående forskningsprojekt

Vi använder poesi och fotografi i lärandesituationer om teoretiska begrepp kopplade till komplexa samhällsutmaningar. Syftet är att utforska dessa uttrycksformer och deras relation till djupinlärning, inre motivation och engagemang i lärandet samt förmågan att möta samhällets utmaningar.


Projektansvarig vid MDU: Carina Söderlund

Huvudfinansiering: Mälardalens universitet

Projektet syftar till att utforska platser i strukturell motvind och utveckla gestaltade livsmiljöer som positivt påverkar människors hälsa och välbefinnande.


Projektansvarig vid MDU: Jennie Schaeffer

Huvudfinansiering: Formas

I projekt TheO utgår vi från användarinvolverande och interaktiva studier, i utvecklingen av designmetoder och -principer, för det vi kallar det utsträckta kontoret. Målet är nå hållbara, inkluderande och flexibla hybridarbetssätt, robusta nog att möta oväntade systemförändringar.


Projektansvarig vid MDU: Ulrika Florin

Huvudfinansiering: Akademin för innovation, design och teknik, IPR