Text

MDU Living Lab - metoder för samverkan

MDU Living Lab är en arena för metodutveckling som stärker samverkan mellan Mälardalens universitet, företag och offentlig sektor. Genom utveckling av metoder för samproduktion skapas möjligheter till ökad effektivitet, kreativitet och innovationsförmåga. Visionen är att genom samverkan bidra till ett hållbart samhälle utifrån ett holistiskt perspektiv.

MDU Living Lab verkar i ett triangulärt förhållande mellan lärosätet, företag och det omgivande samhället. Grundtanken med MDU Living Lab är att utveckla metoder för att öka förutsättningarna för samverkan. I tvärvetenskapliga konstellationer genomför Living Lab projekt som involverar användare i olika stadier av en design och/eller innovationsprocess. Här samverkar forskare och lärare från teknikområdet, humaniora, samhällsvetenskap, vårdvetenskap och konst i kunskapsutvecklingen inom olika sektorer.

Användare är för MDU Living Lab är medarbetare inom olika organisationer samt slutanvändare av produkter och tjänster. I Living Lab projekt definierar vi problem och utmaningar tillsammans med användarna i en organisation, för att därefter utforska, experimentera och utvärdera tillsammans. Detta sker i iterativa processer och inte sekventiellt.


Medlem i European Network of Living Labs

År 2018 accepterades MDU Living Lab som medlem av European Network of Living Labs (ENoLL), vilket innebär att MDU har tillgång till och möjlighet att samarbeta med olika living lab runt om i Europa, USA och Indien. ENoLLs medlemmar verkar inom en rad olika sektorer som hälsa och välfärd, smarta städer, kultur och kreativitet, energi, social inkludering och utbildning. Flera av dessa områden överensstämmer med de områden som intresserar MDU Living Lab. Ett medlemskap i ENoLL ger MDU Living Lab möjlighet att tillsammans med andra living lab ansöka om EU-medel men kan även ge visst inflytande över hur utlysningarna inom EU kan komma att utformas.


MDU Living Lab förenar akademi, näringsliv och samhälle

Ambitionen är att verka för dynamiska möten mellan studenter, forskare, lärare och representanter från organisationer och omgivande samhälle, vilket leder till ny kunskap för både lärosätet och de externa intressenterna. För att förverkliga denna ambition fokuserar vi på att tillsammans med externa parter förfina våra metoder, inom forsknings- och studentprojekt, för att kunna stödja och utveckla processer för samverkan.

MDU Living Lab samverkar med MDU:s strategiska samverkansparter: ABB AB, Bombardier Transportation, Volvo Group, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Automation Region och Robotdalen, men även med kommuner och regioner.


MDU Living Lab inom forskningsinriktningen innovation och produktrealisering (IPR) inkluderar:

  • Mälardalen User Experience Lab (mUX)
    Digitala samverkansytor och undersökningsrum med utrustning för inspelning och ögonrörelsestudier.
  • Innovation Gym
    Yta som inbjuder till kreativa workshoppar.
  • MITC (Mälardalen Industrial Technology Center)
    Labbmiljö för forskare, studenter och företag.

Core team

Kontaktuppgifter