Text

SCOSSA - Sektorkoppling i energiövergångar som sociotekniska processer

Målet med SCOSSA är att utveckla ny kunskap om hur sektorskoppling i energiomställning faktiskt går till genom utveckling av nya sociotekniska metoder.

Start

2023-02-01

Planerat avslut

2027-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

EU:s åtagande att minska utsläppen av växthusgaser innebär att man går över till en koldioxidfri ekonomi och från fossila bränslen till förnybara energikällor. Elektrifieringsprocesser kommer att ske genom interoperabilitet (eller sektorskoppling) av energisystem med andra sektorer, såsom mobilitet och logistik, på flera nivåer. Hittills har sektorskoppling huvudsakligen bearbetats i termer av energiteknik, datatillgänglighet, delning och bearbetning och nätinfrastruktur. Sektorkoppling innebär dock först och främst att införa en högre nivå av komplexitet och osäkerheter när det gäller lednings- och organisationsprocesser, kunskapsproduktion, planering, beslutsfattande och sist men inte minst motståndskraft. Så för att möta utmaningarna med energiomvandlingar behövs ett holistiskt sociotekniskt tillvägagångssätt för att överbrygga tekniska lösningar och såväl lednings- som operativa förmågor över organisatoriska gränser. Detta är förslaget från SCOSSA-projektet som har två huvudmål:

1) att utveckla ny kunskap om hur sektorskoppling i energiomställning faktiskt görs genom utveckling av nya sociotekniska metoder.

2) att ge intressenter ett konceptuellt och praktiskt ramverk för att agera på utmaningar inom sektorskopplingen och ge dem förmågan att förutse.