Text

Industriell ekonomi och organisation

Digitalisering, globalisering och hållbarhet har blivit centrala frågor i samhällsdebatten. Vill vi komma längre behöver vi ifrågasätta och förfina det sätt vi arbetar med frågorna. Forskarna inom industriell ekonomi och organisation (IEO) vill utveckla kunskap om hur dessa utmaningar kan hanteras.

Forskningen inom IEO fokuseras på tre forskningsspår, alla av central betydelse för framtidens affärer, management och samhälle:

 • re-framing digitalization
 • re-framing globalization
 • re-framing sustainability

Forskningen bidrar till att utveckla hur människor och resurser samordnas, styrs och kontrolleras inom organisationer, på marknader och i den offentliga sfären, för att kunna skapa värde.


Inom IEO arbetar 33 forskare och 12 doktorander.

 • Datum 2023-03-28
 • Artikeltyp Aktuellt

Låt din medarbetare utveckla sig själv och arbetsplatsen som doktorand

om Låt din medarbetare utveckla sig själv och arbetsplatsen som doktorand
 • Datum 2023-03-21
 • Artikeltyp Aktuellt

IEO firar framgångar

om IEO firar framgångar
 • Datum 2023-02-15
 • Artikeltyp Aktuellt

Hur påverkar AI arbetsmiljön på HR-avdelningar?

om Hur påverkar AI arbetsmiljön på HR-avdelningar?

Forskningsspår

Re-framing digitalization

På senare år har vi snabbt gått från att betrakta digitalisering som något nytt, och delvis främmande, till att möta den digitala tekniken överallt inom arbete, affärer och politik. Forskningsspåret re-framing digitalization utforskar vad denna förändring innebär för organisering, värdeskapande och politisk styrning. Inte bara det, här skapas även kunskap om hur management, affärsutveckling och politik kan påverka implementering och spridning av digitala teknologier.

I forskningsprojekten samarbetar forskarna med både privata och offentliga organisationer. Med Sörmlandskontraktet har Eskilstuna kommun bidragit till att utvidga utvecklingen av kunskap i relation till digital affärsutveckling. Denna kunskap används i en ny del av ekonomprogrammet.


Re-framing globalization

Å ena sidan, spelar internationellt företagande en central roll för ökad sysselsättning, välstånd och tillväxt. Å andra sidan, leder globalisering till utmaningar som fortfarande saknar lösningar, exempelvis kopplat till migration och segregering.

Forskningsspåret re-framing globalization fokuserar mest på företagandet och affärer genom att utforska de utmaningar som organisationer med internationell verksamhet möter. Sådana utmaningar handlar bland annat om att hantera geografiska och kulturella avstånd samt den ökade mångfalden och komplexiteten som internationalisering medför.

Affärsutvecklingens glokala (globala + lokala) karaktär är också av intresse. Särskilt viktigt är utveckling av digital teknik som kan hjälpa företag att övervinna de svårigheter som är kopplade till att göra affärer utomlands. Internationaliserings-spåret undersöker därmed utmaningar kopplade till internationalisering i alla typer av organisationer – från stora multinationella företag till entreprenöriella små och medelstora företag. Även frågor kring mångfald och migration är inkluderade i detta spår.


Re-framing sustainability

Hållbarhet har gått från att vara en relativ liten fråga till att vara högst upp på agendan, inom både den privata och offentliga sektorn. Å ena sidan, har denna ökande uppmärksamhet lett till mer proaktiva ansatser, som framställer hållbarhet som en möjlighet snarare än en risk som måste hanteras. Å andra sidan, är det tveksamt hur bra sådana ansatser kan tackla akuta sociala och miljörelaterade problem, eftersom de delvis slätar över de kritiska frågorna. Forskningsspåret re-framing sustainability lyfter därför fram centrala hållbarhetsfrågor genom analyser gjorda utifrån olika teoretiska traditioner.

Frågor som studeras inkluderar:

 • stadsutveckling
 • migration och klass
 • etnicitet och segregration i stadsmiljö
 • den sociala och politiska dimensionen av infrastrukturer och deras förändring
 • metoder (citizen science och participatory design är exempel) och möjligheter för medborgarengagemang och ett mer inkluderande medborgarskap
 • metoder för stadsutvecklare för att styra mot mer hållbar användning av resurser.

Forskning inom detta spår görs ofta i samverkan med kommuner, regioner och organisationer som fastighetsägare eller ideella organisationer.

Forskningsområden inom industriell ekonomi och organisation

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Inom NOMP arbetar forskarna med nya former, processer, handlingsmönster och idéer som genomsyrar ledning och ledarskap i och omkring organisationer i dag.

Läs mer om NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Redovisning och styrning

Redovisning och styrning handlar om organisationers externa rapportering i form av till exempel ekonomisk redovisningsinformation och hållbarhetsredovisning, hur organisatoriska flöden inom organisationer kan mätas och optimeras och hur utformning av prestationsmätning och budgetering påverkar beteende hos ansvariga och anställda.

Läs mer om Redovisning och styrning

Statsvetenskap

Inom statsvetenskap studeras politiska system, statens olika funktioner, politiska ideologier och politiskt beteende, i syfte att analysera och förstå olika politiska fenomen och processer. Statsvetenskapliga studier innefattar vanligtvis ämnen som politisk teori, jämförande politik, internationella relationer och offentlig förvaltning. Genom att tillämpa olika teoretiska och metodologiska verktyg undersöker statsvetenskapen frågor som rör maktfördelning, demokrati, politiskt beslutsfattande, hållbar samhällsutveckling, politiska institutioner, politiska partier, val, politisk ekonomi och internationella konflikter.

Läs mer om Statsvetenskap

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.

Läs mer om Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Marknadsföring och strategi

Inom marknadsföring och strategi (MaSt) studeras värdegenerering, hållbara konkurrensfördelar samt utveckling och förnyelse i företag och organisationer.

Läs mer om Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Inom nationalekonomi fokuserar forskarna på energi- och miljöekonomi och undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och miljösituationen.

Läs mer om Nationalekonomi

Mer information

För mer information om
Industriell ekonomi och organisation kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Klimatanpassning relaterad till förändrad nederbörd är prioriterad på grund av den sårbarhet som denna förändring medför, i synnerhet när det gäller risk för översvämningar. Flens kommun utgör ett typexempel där förändrad nederbörd innebär stora utmaningar. Klimatanpassningsarbetet är påbörjat men det krävs nya sätt att arbeta över organisatoriska gränser för att involvera alla berörda i detta komplexa arbete.


Projektansvarig vid MDU: Silvia Bruzzone

Huvudfinansiering: FORMAS

Projektet ger en förståelse för konsekvenserna för den mänskliga värdigheten av spridning och integration i samhället av former av teknik som är starkt förknippade med reduktion, utbytbarhet och förbrukningsförmåga hos individuellt medvetande.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Projektet syftar till att utveckla en metod för energi- och resurseffektiva fastighetsbolag i form av så kallade ”balanserade styrkort”, som är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.


Projektansvarig vid MDU: Peter Ekman

Syftet med projektet är att utveckla en djupare förståelse av hur möten håller på att förändras när vi kommer in i en post-digital era och konsekvenserna av dessa förändringar för mötens roll i skapandet av gemenskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Riksbankens Jubileumsfond

Projekt om relationer i cirkulära affärsmodeller


Projektansvarig vid MDU: Maira Babri

Huvudfinansiering: FORMAS

Målet med SCOSSA är att utveckla ny kunskap om hur sektorskoppling i energiomställning faktiskt går till genom utveckling av nya sociotekniska metoder.


Projektansvarig vid MDU: Silvia Bruzzone

Huvudfinansiering: Energymyndigheten

Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring genus, etnicitet med mera är mobiliserade och återskapade i entreprenöriella processer. Sådan kunskap är viktigt för att bryta ned segregationen vad gäller möjlighet och utrymme för entreprenörskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet