Text

Arbetssätt på tvärs – policylabb för klimatanpassningsarbete i relation till förändrad nederbörd

Klimatanpassning relaterad till förändrad nederbörd är prioriterad på grund av den sårbarhet som denna förändring medför, i synnerhet när det gäller risk för översvämningar. I detta projekt vill man utveckla och etablera arbetssätt för klimatanpassning, relaterad till förändrad nederbörd, som går på tvärsen i den kommunala organisationen.

Start

2023-11-01

Planerat avslut

2025-10-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektdeltagare:

Sara Modig, Mälardalens universitet

Externa medlemmar, Flen Kommun:

Zahra Ahmadi, Planarkitekt, zahra.ahmadi@flen.se
Sanna Almqvist, Samhällsutvecklingschef, sanna.almqvist@flen.se
Sara Branegård, Samordnare, sara.branegard@flen.se
Martina Cöster, Mjliöstrateg, martina.coster@flen.se
Anna Dejerud, Avdelningschef Teknik och utemiljö, anna.dejerud@flen.se
Denise Karlsson, Säkerhet- och beredskapssamordnare, denise.karlsson@flen.se

Bakgrund

Klimatanpassning relaterad till förändrad nederbörd är prioriterad på grund av den sårbarhet som denna förändring medför, i synnerhet när det gäller risk för översvämningar. Flens kommun utgör ett typexempel där förändrad nederbörd innebär stora utmaningar. Klimatanpassningsarbetet är påbörjat men det krävs nya sätt att arbeta över organisatoriska gränser för att involvera alla berörda i detta komplexa arbete. Forskningen visar hur traditionella arbetssätt i kommunal verksamhet kan stå i vägen för denna typ av arbete.

Medverkar i projektet gör Flens kommun och Mälardalens universitet. Under ledning av en erfaren policylabbmoderator med designkompetens genomförs ett tvåårigt policylabb. Progressionen i labbet planeras och följs upp i gemensamma workshops i en agil och designdriven process. Forskare från Mälardalens universitet följer arbetet och bidrar med relevant och aktuell kunskap från forskningsfronten. I tillägg bjuds alla kommuner i Västmanland och Sörmland in att ta del av projektets progression och resultat. Genom att flera kommuner medverkar skapas goda förutsättningar för lärande.

Övergipande syfte:

Syftet med projektet (ART: Ways of working across boundaries - policy lab for climate adaptation work in relation to changed precipitation patterns) är att utveckla och etablera arbetssätt för klimatanpassning, relaterad till förändrad nederbörd, som går på tvärs över de olika förvaltningarna i kommunen. Dessa arbetssätt inkluderar verktyg för dialog och beslutsfattande som stödjer långsiktighet, involverar lämpliga intressenter, hanterar möjliga målkonflikter och är utformade utifrån rådande kunskapsläge.