Text

Marknadsföring och strategi

Balanserad Styrning av smarta fastigheter (BSSF)

Projektet syftar till att utveckla en metod för energi- och resurseffektiva fastighetsbolag i form av så kallade ”balanserade styrkort”, som är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.

Det balanserade styrkortet ska beakta miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom att: a) identifiera avgörande faktorer i investeringsbeslut för innovationer, samt b) identifiera egenskaper hos hyresgäster som vill anamma en hållbar affärslogik och därigenom engagera sig samt öka sin organisations kunskap.

Projektet har hög energirelevans eftersom en integrering av hållbarhetsaspekter i fastighetsbolagens styrning kan medföra ökade investeringar i t. ex energieffektivisering.

Start

2020-01-01

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found