Text

Industriell ekonomi och organisation


NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Inom denna forskning vill vi bidra med gränsöverskridande kunskap för att understödja ansvarsfull organisering av arbete och ledning.

Detta gör vi genom att utforska samtida organisatoriska utmaningar relaterade, bland annat, till olika former av ledarskap, genus och mångfald, hållbarhet, förändringen av arbete och styrning till följd av implementeringen av ny teknik.

Vi utgår från kritiska angreppssätt för att förstå dessa fenomen. Exempel på sådana angreppssätt inkluderar sociomateriella perspektiv, praktikteori, posthumanism, och diskursteori. Vi samverkar gärna för att tillsammans skapa kunskap som ligger nära vardaglig praktik.

 

Kontaktperson

No partial template found

After Method in Organization Studies IV: The epistemology of practice, June 16-17, 2022

Welcome to a conference that provides an opportunity for social science researchers to meet and discuss methodological questions around epistemology of practice and epistemological practices.

Läs mer

Om vår forskning

Pågående forskningsprojekt

Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.


Projektansvarig vid MDU: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Forte

Syftet med projektet är att utveckla en metodik för organisering och genomförande av inkluderande och produktiva hybrida möten.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova

Syftet med projektet är att, genom kvalitativa studier, utforska beredskapen för införande av, och kunskapsläget kring, AI i HR-arbetet i svenska företag idag. Projektet adresserar två praktiska områden: hur upplever personalvetare att deras egna arbete påverkas av införandet av AI i verksamhet och hur ställer sig personalvetare till bedömningen av hur andras arbete kommer att påverkas av AI.


Projektansvarig vid MDU: Eva Lindell

Huvudfinansiering: AFA försäkring

I detta projekt följer forskarna två avdelningar på en kommun där delat ledarskap introduceras för att leda verksamheten på ett mer inkluderande sätt och utveckla ett mer samverkande arbetssätt.


Projektansvarig vid MDU: Inti Lammi

Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

Syftet med projektet är att utveckla en djupare förståelse av hur möten håller på att förändras när vi kommer in i en post-digital era och konsekvenserna av dessa förändringar för mötens roll i skapandet av gemenskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Riksbankens Jubileumsfond

Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring genus, etnicitet med mera är mobiliserade och återskapade i entreprenöriella processer. Sådan kunskap är viktigt för att bryta ned segregationen vad gäller möjlighet och utrymme för entreprenörskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet