Text

Industriell ekonomi och organisation


Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.


Kontaktperson

No partial template found

Seminarieserie DEM

Världsomfattande migration, ifrågasatt globalisering, och populistiska motrörelser väcker nya frågor om demokrati, makt och medborgarskap. Etablerade teorier sätts på prov och behöver omprövas, kompletteras eller ersättas av andra. DEM-gruppens forskning fokuserar på dessa utmaningar.

Nedan finns programmet för vårens seminarieserie. Om du är intresserad av att delta i dessa seminarier, kontakta Jörgen Ödalen.

Datum
  • 2022-05-24 10:15–12:00

“The Geopolitical Code Underlying China’s Belt and Road Initiative in Europe”

Gustav Sundqvist, lecture in political scince at MDU will give the seminar: “The Geopolitical Code Underlying China’s Belt and Road Initiative in Europe”

  • Plats R2-306, MDU, campus Västerås and Zoom

Pågående forskningsprojekt

Under senare år har stora forskningsinsatser fokuserat på att kartlägga och analysera vad befolkningen i olika länder anser om invandring. Ändå har vi nästan ingen kunskap alls om hur attityderna ser ut i fråga om anhöriginvandring. Det är anmärkningsvärt, inte enbart därför att det är den vanligaste formen av invandring, utan också därför att anhöriginvandring är en central fråga i den politiska debatten och ett område där Sverige och andra stater i Europa nyss genomfört eller diskuterar att genomföra olika policyreformer.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Den svenska demokratin är inte fullt ut tillgänglig för individer med intellektuell funktionsnedsättning. För att göra den tillgänglig behöver vi veta vilka hinder personer med intellektuella funktionsnedsättningar möter, vilka hinder som kan övervinnas med institutionella förändringar och på vilket sätt dessa hinder är ett problem ur ett demokratiperspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Projektet belyser hur den enskilde upplever och erfar räddningstjänstens bemötande under räddningsinsats och vid förebyggande aktiviteter, ur ett intersektionellt­ jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Anna Johansson

Huvudfinansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap