Text

Industriell ekonomi och organisation


Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.


Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

I takt med att artificiell intelligens blir allt mer omfattande och stark väcks också frågan om den kan utvecklas till att ha en egen självständighet. I detta projekt ska forskarna följa denna utveckling och hur den påverkar hela samhället. En av de grundläggande frågorna för forskarna att undersöka är om en sådan stark AI alls är möjlig och hur den i så fall kommer att påverka demokrati, mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och andra etiska frågor.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW)

Under senare år har stora forskningsinsatser fokuserat på att kartlägga och analysera vad befolkningen i olika länder anser om invandring. Ändå har vi nästan ingen kunskap alls om hur attityderna ser ut i fråga om anhöriginvandring. Det är anmärkningsvärt, inte enbart därför att det är den vanligaste formen av invandring, utan också därför att anhöriginvandring är en central fråga i den politiska debatten och ett område där Sverige och andra stater i Europa nyss genomfört eller diskuterar att genomföra olika policyreformer.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Den svenska demokratin är inte fullt ut tillgänglig för individer med intellektuell funktionsnedsättning. För att göra den tillgänglig behöver vi veta vilka hinder personer med intellektuella funktionsnedsättningar möter, vilka hinder som kan övervinnas med institutionella förändringar och på vilket sätt dessa hinder är ett problem ur ett demokratiperspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Hultin Rosenberg

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Projektet belyser hur den enskilde upplever och erfar räddningstjänstens bemötande under räddningsinsats och vid förebyggande aktiviteter, ur ett intersektionellt­ jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Anna Johansson

Huvudfinansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap