Text

Industriell ekonomi och organisation


Redovisning och styrning

Redovisning och styrning handlar om organisationers externa rapportering i form av till exempel ekonomisk redovisningsinformation och hållbarhetsredovisning, hur organisatoriska flöden inom organisationer kan mätas och optimeras och hur utformning av prestationsmätning och budgetering påverkar beteende hos ansvariga och anställda.


Kontaktperson

No partial template found

Gruppens primära forskningskompetenser ligger inom områdena ekonomistyrning, business analytics och forskning om revisorsprofessionen. Gruppens forskning kombinerar ofta ett nära samarbete med organisationer och publicering i ledande tidskrifter inom redovisning och styrning och har därmed hög policy-relevans.

Exempel på forskning inom gruppen är:

  • Design och användning av styrsystem (multipla styrpraktiker) i privata och offentliga organisationer
  • Prestationsmätning av forskare vid universitet
  • Strategi och styrning i statliga myndigheter
  • Revisionens betydelse för redovisningskvalitet
  • Revisorer – profession, praktik och reglering

Pågående forskningsprojekt

Vår övergripande forskningsfråga är: vem blir (väljs ut till) revisorsassistent och hur formas revisorsassistenter till revisorer? Eftersom revisorsyrket och revisorstiteln är en viktig institution i samhället och för ekonomin är det angeläget att följa hur revisorskårens värderingar och attityder kommer till och utvecklas över tid samt att skapa kunskap om vem det är som anställs som blivande revisor.


Projektansvarig vid MDU: Tobias Johansson-Berg

Huvudfinansiering: Jan Wallander och Tom Hedelius forskningsfond (Handelsbanken)

Revisionsbranschen har varit föremål för genomgripande förändringar som föranletts av stora skandaler i början av 2000-talet. En följdeffekt av detta har varit en avsevärt ökad reglering vilket har komplicerat revisorernas dagliga arbete och ökat deras arbetsbörda. I detta projekt tittar forskare på hur den ökade regleringen tar sig uttryck i revisorsprofessionens dagliga praktik och dess organisatoriska kontext, samt i relation till klienter och andra aktörer såsom externa redovisningskonsulter.


Projektansvarig vid MDU: Karin Seger

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse; Tore Browaldhs Stiftelse