Text

Redovisning och styrning

Revisorernas professionella praktik

Revisionsbranschen har varit föremål för genomgripande förändringar som föranletts av stora skandaler i början av 2000-talet. En följdeffekt av detta har varit en avsevärt ökad reglering vilket har komplicerat revisorernas dagliga arbete och ökat deras arbetsbörda. I detta projekt tittar forskare på hur den ökade regleringen tar sig uttryck i revisorsprofessionens dagliga praktik, dess organisatoriska kontext, samt i relation till klienter och andra aktörer.

Start

2021-07-01

Planerat avslut

2025-06-30

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar

Sven Helin (professor) Høgskolen i Østfold och Handelshögskolan vid Örebro Universitet och Magnus Frostenson (professor) Høgskolen i Østfold och Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Bakgrund

Revisionsbranschen har varit föremål för genomgripande förändringar som föranletts av stora skandaler i början av 2000-talet. En följdeffekt av detta har varit en avsevärt ökad reglering vilket har komplicerat revisorernas dagliga arbete och ökat deras arbetsbörda. Få studier har dock gjorts av hur revisorer på mikronivå tar till sig regleringarna, och hur dessa tar sig uttryck i det konkreta revisionsarbetet. Med hjälp av en etnografisk metod kommer studien att bidra till kunskap om hur den ökade regleringen tar sig uttryck i revisorsprofessionens dagliga praktik och dess organisatoriska kontext, samt i relation till klienter och andra aktörer såsom externa redovisningskonsulter.

Övergripande syfte:

Att bidra med kunskap om hur den ökade regleringen tar sig uttryck i revisorsprofessionens dagliga praktik.

Projektmål:

Inom ramen för projektet förväntas minst två vetenskapliga artiklar publiceras i peer-reviewed tidskrifter, samt minst en artikel publiceras i branschtidskrift.