Text

Solbruk i Skåne

Utgångspunkten för projektet är att i bred samverkan med representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor undersöka hur både el och livsmedel kan produceras på samma mark på effektivt sätt.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Utgångspunkten för projektet är att i bred samverkan med representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor undersöka hur både el och livsmedel kan produceras på samma mark på effektivt sätt. Tester från andra länder visar positiva resultat, men kunskap behövs om hur solbruk (internationellt benämnt agrivoltaics) kan fungera i Skåne. Planen är att designa och bygga en fysisk testanläggning i Skåne, för att i praktiken undersöka och demonstrera hur jordbruk och solelproduktion effektivt kan kombineras i skånska förhållanden.

En viktig del i projektet blir att demonstrera, skapa och sprida kunskap till näringslivsfrämjande aktörer och i förlängningen till företag inom både energi- och livsmedelsbranschen med förslag på hur intressekonflikten mellan produktion av mat och solel på den skånska jordbruksmarken kan hanteras.

Det huvudsakliga syftet med projektet är att demonstrera och utvärdera hur solbruk kan bedrivas på effektivt sätt i Skåne.

Projektmål

  • Få kunskap om vilka grödor som kan passa att odla i kombination med solcellssystem och hur dessa ska designas för att fungera i lantbrukarens vardagliga produktion.

  • Få kunskap om hur stor produktionen respektive ekonomi för el och grödor blir i ett solbrukssystem, jämfört med traditionell odling respektive konventionell solcellsanläggning på mark.

  • Få kunskap om hur nationella respektive internationella policys, regelverk och stödsystem för såväl solelanläggningar som jordbruk påverkar möjligheterna till tillstånd respektive lönsamma affärsmodeller, samt att vid behov ge förslag på justeringar av nationella regelverk för att bättre kunna ta tillvara möjligheterna med solbruk.

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF).