Text

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner. Forskningen rankas internationellt bland de bästa i världen.

Forskarna jobbar nära industrin och skapar teknologi som gör det möjligt att öka säkerheten inom sjukvården, minska riskerna i industrin och underlätta vardagen genom smarta lösningar i våra hem. En stor del av forskningen bedrivs i samarbete med industripartners som exempelvis ABB och Volvo.


Fyra områden i fokus

Datavetenskap och dataanalys (Computer and data science, CDS)

Datavetenskap och dataanalys (CDS) bedriver forskning om nya tillvägagångssätt, algoritmer, tekniker och verktyg inom AI (Artificial Intelligence) och maskininlärning, optimering, heterogen data från olika avkänningsenheter, mjukvara och hårdvara för robotar, hjärnliknande datorer, som samt formella metoder och statisk programanalys. Våra modeller och algoritmer kan göra förutsägelser om fysiska och miljömässiga fenomen och förbättra systemens förmåga att anpassa och förfina sitt beteende i realtid, med en hög grad av förutsägbarhetssäkerhet. Forskningen sträcker sig från teoretiska bidrag till tillämpade i nära samarbete med industrin.

CDS är verksamt inom forskning och utbildning på följande fronter:
1) Artificiell intelligens, maskininlärning och optimering,
2) Formella metoder och statisk analys av program, och
3) Robotik och dataanalys.

Forskningsledare: Cristina Seceleanu Länk till annan webbplats.

Elektro- och datorteknik (The Electrical and Computer Engineering, ECE)

Forskningsinriktningen Elektro- och datorteknik (Electrical and Computer Engineering, ECE) bedriver forskning med fokus på det (inbyggda) systemets datorbaserade plattform, vilket innefattar körning (exekvering) av mjukvara, kommunikation av data, samt utveckling av mekanismer som styr eller påverkar hur systemet ska köra. Forskningen vid ECE utgår ifrån datorbaserade system som är inbyggda i en fysisk dator- eller elektrisk miljö. Systemen är oftast kritiska och de kräver hög tillförlitlighet, hög grad av säkerhet, samt förutsägbar timing och prestanda. Gemensamt för dessa system är även att de ofta har begränsade resurser för beräkning, kommunikation, och energi. Systemen är vanligtvis uppbyggda med en kombination av analog och digital hårdvara som är sammankopplad med trådbunden eller trådlös kommunikation, och mjukvara används för att styra systemets beteende och funktionalitet.

ECE har sitt ursprung i de klassiska akademiska ämnena datorteknik och elektroteknik. MDU-forskare är särskilt aktiva inom följande forskningsområden
1) inbyggda och distribuerade system, med specifikt fokus på förutsägbara och effektiva datorbaserade plattformar, protokoll och mekanismer för körning (exekvering) av det inbyggda och eventuellt distribuerade systemets mjukvara,
2) datakommunikation, med specifikt fokus på forskning rörande pålitlig kommunikation med hjälp av design, mätning och utvärdering av teorier och algoritmer, som syftar till robusta protokoll för trådbunden och trådlös kommunikation i tidskritiska tillämpningar, samt
3) automations- och reglersystem, inkluderande forskning rörande modellering, analys, optimering och design av styrsystem för industriella tillämpningar, med fokus på automation, robotik och distribuerade systemapplikationer.

Våra huvudsakliga tillämpningsområden är fordonssystem, processautomation samt industriell robotik, där lösningar utvecklas och utforskas i nära samarbete med industriella partners.

Forskningsledare: Thomas Nolte Länk till annan webbplats.

Medicin- och hälsoteknik (Medical and health engineering, MHE)

Medicin- och hälsoteknik är ett tvärvetenskapligt område som sammanför kompetens inom ingenjörsvetenskap och medicinsk vetenskap för att skapa banbrytande teknologier som kan hjälpa till att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar, samt stödja människors välbefinnande. Fältet sträcker sig från att designa och utveckla nya utrustningar, system och metoder till att förbättra redan befintliga.

Forskarna inom forskningsområdet Medicin- och hälsoteknik (MHE) vid MDU har kompetenser inom medicinteknik, neuroteknik, sensorteknik, sensorsystem, elektroteknik, datorteknik, datavetenskap, signalbehandling, artificiell intelligens, människa- systeminteraktion, användarcentrerad design, samt fysiologi, psykologi och hälsa. 

En viktig del av forskningen utgörs av samarbeten med vetenskaplig expertis inom andra ingenjörsdiscipliner inklusive datakommunikation och robotik, samt med intressenter från hälso- och sjukvården, kommuner och den privata sektorn.

Forskningsledare: Maria Lindén Länk till annan webbplats.

Programvaru- och systemteknik (Software and Systems Engineering, SSE)

Programvaru- och systemteknik (Software and Systems Engineering, SSE) bedriver forskning om teori, metoder, processer, algoritmer och verktyg för att stödja design, utveckling, testning och underhåll av industriell programvara och programvaruintensiva system. Det inkluderar forskning om modellbaserad utveckling för att förenkla utveckling och drift, aspekter av pålitlighet (t.ex. funktionssäkerhet och cybersäkerhet) för att säkerställa att kritiska system går lita på och programvarutestning med fokus på kvalitetsattribut relaterade till pålitlighet och prestanda.

Forskningsledare: Jan Carlson Länk till annan webbplats.

Forskarutbildning

Förutom traditionell forskarutbildning inom ämnena datavetenskap och elektronik, bedrivs tre företagsforskarskolor inom inbyggda system i samverkan med ett antal industriföretag. Företagsforskarskolorna ger medarbetare på företagen möjligheten att vidareutbilda sig till forskare och disputera.

  • ITS ESS-H är en företagsforskarskola inom inbyggda sensorsystem för hälsa som finansieras av KK-stiftelsen.
  • Array är en industriforskarskola inom automation, som tagits fram i samarbete med flera av världens främsta automationsföretag. Den finansieras av KK-stiftelsen.
  • RELIANT är en forskarskola för resilienta intelligenta autonoma system. Den finansieras av KK-stiftelsen.

Forskningsprofil

En forskningsprofil är en långsiktig strategisk satsning som engagerar forskare från flera kompetensområden. MDU:s forskningsprofiler sker i samverkan med näringslivet, vilket betyder att representanter från de involverade företagen arbetar sida vid sida med forskarna i profilen. Syftet är att utnyttja varandras kompetenser och därmed nå ett bättre resultat.

DPAC

Inom Inbyggda system finns forskningsprofilen Tillförlitliga plattformar för autonoma system och styrning (DPAC)

Forskningsprofil DPAC

Forskningsområden inom inbyggda system

Artificiell intelligens och intelligenta system

Grundläggande och tillämpad forskning inom AI och maskininlärning för intelligenta system, för både industriella, medicinska och affärsapplikationer.

Läs mer om Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Forskningsgruppen fokuserar på automatiserad utveckling av mjukvaruspråk och mjukvara genom att tillämpa avancerade beräknings- och datamanipulationstekniker.

Läs mer om Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Denna grupp utför forskning om språk, tekniker, mätvärden och processer inom bevis och argumentationsteknik i syfte att certifiera/självvärdera.

Läs mer om Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyberfysisk systemanalys

Forskningsgruppen fokuserar på att analysera cyberfysiska system. Cyberfysiska system är integrationer av beräkning, nätverk och fysiska processer.

Läs mer om Cyberfysisk systemanalys

Datakommunikation

Datakommunikation för fördröjningskritisk distribuerad kontroll, med fokus på forskning inom trygg och säker trådlös industriell automatisering.

Läs mer om Datakommunikation

Design av realtidssystem

Forskargruppen har fokus på designmetoder, arkitekturer och kommunikation för realtidssystem.

Läs mer om Design av realtidssystem

Formell modellering och analys av inbyggda system

Fokus är på formell modellering, analys och verifieringstekniker för inbyggda system i realtid, speciellt formell syntax och semantik för komponentbaserade och serviceinriktade modeller med extrafunktionella egenskaper såsom tid eller resurser.

Läs mer om Formell modellering och analys av inbyggda system

Heterogena system

Gruppen syftar till att öka nyttjandet av heterogena system när det gäller förutsägbarhet, effektiv utveckling och effektiv integration av mjuk- och hårdvara för nästa generations intelligenta system.

Läs mer om Heterogena system

Hälsofrämjande teknik

Vårt fokus är att med en tvärvetenskaplig approach förflytta forskningsfronten kring teknologier som ger personanpassade hälsoråd. Vi digitaliserar hälsoråd baserade på beprövade metoder och aktuell forskning för vald hälsoutmaning, anpassar och utvecklar nya metoder för att kunna samla in och processa objektiva och subjektiva data från användarna och integrerar relevanta beteendeförändringsstrategier för att kunna ge personanpassade råd för hälsoförbättringar.

Läs mer om Hälsofrämjande teknik

Industriell programvaruteknik

Fokuserar på konstruktion och analys av komplexa programvaruintensiva industriella system, vilket inkluderar tekniker, metoder och processer. Särskild tonvikt läggs på komponent- och modellbaserad utveckling av inbyggda system.

Läs mer om Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Inom Komplexa inbyggda system fokuserar forskarna på implementering och analys av realtidssystem.

Läs mer om Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Gruppen syftar till att utforska synergin mellan maskininlärning och optimering för att uppnå samverkande effekter för att bygga högeffektiva och smarta system.

Läs mer om Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Forskningen inom Biomedicinteknikgruppen fokuserar på tillförlitlig icke-invasiv fysiologisk datainsamling och signalbehandling. Målet är att hitta lösningar på verkliga problem och projekten genomförs i nära samarbete med den offentliga sektorn.

Läs mer om Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Utveckling av metoder och verktyg för modellbaserad utveckling av inbäddade system, inklusive: modeller för arkitektoniska och beteendebeskrivningar av system och krav på system, tekniker för att analysera och transformera modeller och runtime-arkitekturer för resurseffektiva, förutsägbara inbyggda system.

Läs mer om Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

WCET analys (längsta exekveringstid), samt design och analys av språk för realtid och inbyggda system. Fokuserar på statisk programanalys för inbyggda system, specialiserad på WCET-analys.

Läs mer om Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Testning av inbyggd programvara, empiriska studier av mjukvarutestning, testautomation, modellbaserad testning.

Läs mer om Programvarutestlaboratorium

Robotik

Robotikforskningsgruppen bedriver forskning främst inom området för autonoma samarbetssystem. Fokus ligger på anpassningsbar autonomi, trygg och säker vägplanering, realtids 3D-vision, uppdragsplanering för samarbetande autonoma fordon, människa-robot-interaktion, och tillförlitlig elektronik i biomedicinsk teknik och avioniksystem.

Läs mer om Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Fokuserar på att överbrygga de teoretiska grunderna för tillförlitlighet och industriell mjukvaruutveckling, med tonvikt på teknik- och processaspekter för komplexa tillförlitliga system.

Läs mer om Säkerhetskritisk teknik

Tillförlitlig programvaruteknik

Metoder och processer för utveckling av tillförlitliga programvarusystem; specifikt tekniker och schemaläggningsanalys för feltoleranta realtidssystem, tillförlitlig modellering av programvara, mjukvarutestning och säkerhetsargument för certifiering.

Läs mer om Tillförlitlig programvaruteknik

Ubiquitous Computing

Datateknik som miljöprocess och miljö som datorenheter. Datorbaserade enheter blir allt mindre, distribuerade och alltmer integrerade i omgivningen. Ubicomp studerar både inneboende databehandling, som den verkar i naturen, och utformad datoranpassning, som konvergerar mot omgivningens intelligens.

Läs mer om Ubiquitous Computing

Mer information om Inbyggda system

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Inbyggda system,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektets mål är att övervinna de största utmaningarna med syntes och verifiering av säkra och säkra AD-kontroller, som finns i den nuvarande fordonsindustrin i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Rong Gu

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen