Text

Inbyggda system


Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Forskningsgruppen ASSO fokuserar på automatiserad utveckling av mjukvaruspråk (programmering/modellering) och mjukvara genom att tillämpa avancerade beräknings- och datamanipulationstekniker.

Kontaktperson

No partial template found

Gruppen bedriver långvarig forskning på tillämpningen av avancerade beräknings- och datamanipulationstekniker för att automatisera, systematisera och göra utvecklingen av mjukvaruspråk och mjukvara mer flexibel, samt öka mjukvaruutvecklarnas mjukvarukvalitet och produktivitet. Nyckelmetodiken är modelldriven utveckling.

ASSO-gruppens utpräglade fokus är mångfacetterat och inkluderar: konstruktion av domänspecifika språk (DSL) och modelleringsspråk (DSML), automatiserat och sömlöst stöd för blandad multi-notationsredigering av program och modeller, innovativa flerstegs transpilerings- och kompileringstekniker för automatisk generering av exekverbar mjukvara från DS(M)L baserat på program- och modellomvandling, mjukvaruspråk och mjukvaruteknik för robotik och Internet-of-Things.

ASSO är en dynamisk grupp med en varierad uppsättning färdigheter och kunskaper inom såväl mjukvaruspråk och mjukvaruteknik som teoretisk datavetenskap, med automatisering av mjukvaruteknik som gemensam nämnare. Gruppen har ett starkt nätverk av interna och externa samarbeten (både nationellt och internationellt).

Pågående forskningsprojekt

The overall goal of ACICS is to provide models, methods and tools that facilitate a substantial increase of dependability of cloud-based platforms for ICPS applications, with respect to consistency, security and interoperability of data, timing predictability of using shared virtual resources, together with a framework of guaranteeing QoS enforcement by formal analysis and verification.


Projektansvarig vid MDU: Cristina Seceleanu

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


Projektansvarig vid MDU: Gunnar Widforss

Huvudfinansiering: ECSEL, Vinnova

The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDU and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative