Text

Utbildnings­vetenskap och matematik

Utbildningsvetenskap och matematik är en av MDU:s sex forskningsinriktningar. Här arbetar forskarna bland annat för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik. Inom inriktningen verkar nio professorer, en gästprofessor och två seniora professorer samt ett sextiotal seniora forskare och drygt tjugo doktorander.

Inom utbildningsvetenskap på MDU har vi fyra forskarskolor:

  • Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)
  • Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC).
  • Forskarskola med inriktning matematiklärarutbildning (REMATH)
  • Forskarskola om särskilt begåvade elever (GiftEd)

Dessutom genomförs samverkan mellan MDU och kommuner genom så kallade kommundoktorander.Inom utbildningsvetenskap ryms fyra forskningsmiljöer:

Barn och unga i skola och samhälle

Forskningen inom miljön BUSS utgår från ett helhetsperspektiv av barns och ungas möten med förskolan och skola.

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker.

Läs mer

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom högskola och skola.

Läs mer

Samhällsvetenskapernas didaktik och pedagogiska praktiker

Forskningsmiljön har två huvudinriktningar. Den ena riktar in sig mot samhällsvetenskapliga ämnens didaktik och den andra fokuserar på lärares arbete, skola, lärarutbildning och pedagogiska praktiker. Miljön utvecklar och sprider forskningsresultat i formella och informella utbildningssammanhang i dialog och samverkan med såväl forskningssamhället som samhället i allmänhet

Läs mer

Inom matematik och tillämpad matematik ryms en forskningsmiljö:

Matematik och tillämpad matematik

Matematik och tillämpad matematik har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet matematik/tillämpad matematik vid MDU.

Läs mer

Kunskap i utbildningsvetenskap ligger till grund för samhällsutveckling

Svensk utbildning måste därför hålla hög kvalitet och ge alla möjlighet till en likvärdig förskola, skola och högre utbildning. MDU:s forskning bidrar till detta genom nya insikter om barns, ungdomars och vuxnas olika behov i relation till undervisning och lärande.Inom varje forskningsmiljö verkar en eller flera forskargrupper som bedriver utbildningsvetenskaplig forskning och utveckling.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen är tvär- och flervetenskaplig och behandlar frågor om utbildning, undervisning och lärande med särskild betydelse för förskola, skola, vuxenutbildning och lärarutbildning. Här finns forskning inom pedagogik, specialpedagogik, förskolepedagogik och didaktik samt ämnesdidaktisk forskning inom ämnen som matematik, naturvetenskap, teknik och humaniora.

Mycket av forskningen inom området utbildningsvetenskap sker i nära samarbete med regionens förskolor och skolor. Det läggs också vikt vid samverkan nationellt och internationellt.


Forskarutbildning

Inom utbildningsvetenskap har MDU forskarutbildning i ämnet didaktik.

Vetenskapliga publikationer i Diva

Mälardalen Studies in Educational Sciences

Publikationer i Diva

Matematik och tillämpad matematik

MDU bedriver högkvalitativ forskning inom matematik och tillämpad matematik vilken bidrar till att utveckla dagens högteknologiska industri. Här finns även viktig forskning för ekonomi och finans samt beräkningsmodeller för beteende och kultur.

Matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsmiljö nationellt och internationellt. Forskare och forskargrupper inom området har fått medel från VR, EU, Sida, KVA och andra forskningsfinansiärer och regionala samverkanspartners. Genom projekt, nätverk och konferenser sker ett aktivt deltagande i nationell och internationell forskning, samt inom tillämpningar av matematiska metoder och modeller i andra vetenskaper och teknik.

Forskningen inom matematik/tillämpad matematik har fyra huvudsakliga fokusområden:

  • Stokastiska processer, statistik och finansmatematik.
  • Teknisk matematik.
  • Algebra och Analys med tillämpningar.
  • Diskret matematik och modellering av beteende och kultur.

Matematik och tillämpad matematik fungerar som forskningsbas för samtliga utbildningar inom området teknik, ekonomi och matematik/tillämpad matematik vid MDU. Miljön bidrar till universitetets samtliga etablerade forskningsinriktningar. Det gäller inom forskning och forskarutbildning såväl som inom grundutbildning.

Läs mer om forskningsmiljön matematik/tillämpad matematiks verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Forskarutbildning

Inom matematik och tillämpad matematik har MDU forskarutbildning i ämnet matematik/tillämpad matematik.

Mer information om Utbildningsvetenskap och matematik

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Detta projekt undersöker hur kompetensutveckling för lärare ska utformas på bästa sätt – för att ha effekt i klassrummet, effekt på elevernas kunskapsnivåer och för att kunna fungera i olika sammanhang, i olika skolor och i olika områden. Hur bör man bäst utforma och effektivisera kompetensutveckling för lärare för att få effekter på undervisning och på elevernas kunskapsnivå. Ska kompetensutveckling exempelvis fokusera på undervisningsmetoder, på ledarskapet i klassrummet eller hur elever lär sig ämnet? Och vilken metod fungerar bäst för att kompetensutvecklingen ska vara så effektfull som möjligt?


Projektansvarig vid MDU: Nils Kirsten

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Götberg

Huvudfinansiering: Utbildningsdepartementet genom Umeå Universitet

Projektet studerar framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande. Hur kommer digital informationsteknologier att förändra den kulturella evolutionen och vad blir följderna för individer och samhälle?


Projektansvarig vid MDU: Fredrik Jansson

Huvudfinansiering: Marianne och Markus Wallenbergs stiftelse

Huvudsyftet med det här projektet är att testa hur långt en domängeneraliserad tillgång till språkinlärning kan gå. De flesta modeller för artificiell språkinlärning som finns tillgängliga är inte kognitivt trovärdiga, och vårt mål är att visa att sekvensminne, chunking och generalisering är tillräckligt för att lära sig språk.


Projektansvarig vid MDU: Jérome Michaud

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

I detta projekt bidrar vi till forskning som utvecklar ramverk för kritiska faktorer av effektiva kompetensutvecklingsprogram (KUP) för lärare. Framförallt efterfrågas studier som tar hänsyn till att KUP kan påverka lärare på olika sätt, och att effekterna är kontextuellt beroende.


Projektansvarig vid MDU: Jannika Lindvall

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Syftet är att öka förståelsen för strukturen hos växande delföljder i slumppermutationer. Detta är ett naturligt steg mot det större målet att skapa en teori för slumppermutationer i analogi med den rika befintliga teorin för slumpgrafer.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Sjöstrand

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet