Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom universitet/högskola och skola.

Kontaktperson

No partial template found

Forskningen är inriktad mot undervisning och lärande i språk och litteratur samt språkets roll för undervisning och lärande i universitet/högskola och skola, vilket även öppnar för ett tvärvetenskapligt samarbete. Forskningen bedrivs i ämnena engelska, litteraturvetenskap, svenska och svenska som andraspråk.

Den tillämpade språkvetenskapliga forskningen innehåller ett brett spektrum av forskningsområden, till exempel:

  • samtalsforskning
  • forskning om andraspråksinlärning och undervisning
  • flerspråkighet
  • transspråkande
  • klassrumsinteraktion
  • översättning
  • interaktionell kompetens
  • literacy och språk-, läs- och skrivutveckling
  • etnografiskt orienterad forskning kring språkundervisning och lärarutbildning.

Den tillämpade språkforskningen inom miljön är alltså främst, men inte enbart, ämnesdidaktiskt inriktad. Inom litteraturvetenskapen har SOLD en stark profil i sitt ekokritiska forum som samlar litteraturvetenskapliga forskare från flera ämnen. Den litteraturvetenskapliga forskningen omfattar även bland annat forskning om litteraturkritik, om läsfrämjandeinsatser samt forskning om barn- och ungdomslitteratur.


Seminarieverksamhet:

Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik.

Tidigare SOLD seminarier:

Ladda ner SOLD seminarier pdf för VT 2023 Pdf, 101.1 kB.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för HT 2023 Pdf, 95.9 kB.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för VT 2022 Pdf, 107.2 kB.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2021 Länk till annan webbplats.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2020 Länk till annan webbplats.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2019 Länk till annan webbplats.

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2012 - 2019 Pdf, 1.2 MB.

 

Forskargrupper inom forskningsmiljön

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Tvärvetenskaplig forskning inriktat mot analys av främst skönlitteratur, men också andra typer av texter mot bakgrund av diskussionen om hållbar utveckling.

Läs mer om Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Forskargruppen MIND

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics) studerar diskursiva och kommunikativa praktiker i formella sammanhang där lärande och undervisning sker.

Läs mer om Forskargruppen MIND

Litteraturvetenskapliga seminariet

Litteraturvetenskapliga seminariet är en samlande plattform för litteraturvetenskaplig forskning vid MDU.

Läs mer om Litteraturvetenskapliga seminariet

Pågående forskningsprojekt

AI Write syftar till att revolutionera landskapet för akademiskt skrivande på engelska (som L1 och L2) genom utveckling av innovativa undervisningsmetoder och stödmaterial som utnyttjar AI-verktyg.


Projektansvarig vid MDU: Olcay Sert

Huvudfinansiering: EU

Detta projekt undersöker hur kompetensutveckling för lärare ska utformas på bästa sätt – för att ha effekt i klassrummet, effekt på elevernas kunskapsnivåer och för att kunna fungera i olika sammanhang, i olika skolor och i olika områden. Hur bör man bäst utforma och effektivisera kompetensutveckling för lärare för att få effekter på undervisning och på elevernas kunskapsnivå. Ska kompetensutveckling exempelvis fokusera på undervisningsmetoder, på ledarskapet i klassrummet eller hur elever lär sig ämnet? Och vilken metod fungerar bäst för att kompetensutvecklingen ska vara så effektfull som möjligt?


Projektansvarig vid MDU: Nils Kirsten

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet