Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Formell modellering och analys av inbyggda system

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Redovisning och styrning

Sociologi

Space and Place in Early Childhood Education and School (SPiECES)

Statsvetenskap

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

Kulturell evolution i digitala samhällen

Projektet studerar framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande. Hur kommer digital informationsteknologier att förändra den kulturella evolutionen och vad blir följderna för individer och samhälle?

Start

2022-01-01

Planerat avslut

2026-06-30

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Det finns en berättigad oro gällande konsekvenserna av digitala informationsteknologier. Hur kommer exempelvis relationer mellan människor att påverkas i termer av samarbete, utnyttjande, jämlikhet och demokrati, och hur kommer kvaliteten på den information som sprids att påverkas? I förlängningen finns möjligheten att maskiner blir mer autonoma med svårbedömda konsekvenser.

Det här projektet studerar framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information, på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande. Den bärande idén är att framväxten av modern informationsteknologi, som dataprogram, internet, sociala medier, databaser och artificiell intelligens, kan betraktas och analyseras som en så kallad evolutionär övergång, där reglerna för hur information lagras, sprids och manipuleras förändras radikalt. Parallellt uppstår nya typer av agenter, och mönstren för samarbete, konkurrens och utnyttjande förändras. Ett antal sådana övergångar har skett i livets historia på jorden, och även i människans historia, genom tillkomsten av språk och senare även skriftspråk.

Inom det växande forskningsfältet kulturell evolution studeras hur information sprids och samhällen formas utifrån dagens teknologier. Vi kommer att bygga vidare på evolutionära modeller och insikter härifrån för att studera hur förutsättningarna förändras med nya informationsvägar och aktiv teknologi som själv bearbetar informationen. Digitala informationsteknologier har omfattande konsekvenser för kulturell evolution i allmänhet. Projektets övergripande syfte är att studera dessa konsekvenser och hur individen och samhället påverkas, med fokus på:

  • kunskap och desinformation
  • polarisering och segregation
  • social påverkan och tillit.

Projektet kommer att studera dessa frågor med två olika evolutionära analyser. Den första använder sig av matematiska modeller och agentbaserade datorsimuleringar. Här kommer projektet att utgå från matematiskt formulerade teorier som idag finns inom kulturell evolution. Dessa teorier kommer att utvecklas och kompletteras så de även innefattar elektroniska agenter, från passiv informationsteknologi, som databaser, till avancerad teknologi och artificiell intelligens, som tar formen av elektroniska livsformer. Den andra analysen är en jämförande studie av konsekvenserna av kända evolutionära övergångar i både biologisk evolution och människans historia. Resultaten kommer att användas för att göra förutsägelser om möjliga konsekvenser av AI, och även jämföras med resultaten från projektets matematiska modeller och simuleringar.

Insikter från projektet kan öka den allmänna medvetenheten och utgöra underlag för beslutsfattare gällande konsekvenserna av nya informationsteknologier i förhållande till olika politiska beslut.

Projektets bredd kräver att många olika kompetenser sammanförs. Det är genomgående tvärvetenskapligt och kombinerar kunskapsteori, evolutionärt tänkande, psykologi, samhällsvetenskap och matematik.


Mål

Ett mål är att genom matematiska modeller göra förutsägelser om möjliga konsekvenser för samhället av AI, med fokus på kunskapsspridning, polarisering och tillit. Ett annat är att genom dessa modeller utveckla formell teori för kulturell evolution anpassad till dagens och morgondagens digitala samhällen, som inkluderar elektroniska agenter.


Aktiviteter

Vetenskapliga artiklar.