Text

Försöksverksamhet Utbildning, lärande och forskning (ULF)

Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola. Dessutom ska utvecklingsarbetet som genomförs i förskolor och skolor bygga på de behov huvudmännen själva identifierat. Personalen i förskola/skola och forskarna bidrar på lika villkor, men med olika kompetenser och tillsammans utvecklar de både undervisning, lärarutbildning och forskningen.

Start

2019-01-01

Planerat avslut

2024-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

I försöksverksamheten arbetar MDU utifrån två syften. För det första att stärka relationen mellan praktiknära skolforskning, skolutveckling, undervisningspraktiker och lärarutbildning. För det andra att utveckla metametodologi på samverkansmodeller för praktiknära forskning.

Projektmål

Försöksverksamheten har ett flertal mål. Stärka övningsskolornas klassrumspraktik och relationen mellan skolforskning och lärarutbildning samt bidra till kompetensutveckling av handledare. Vidare ska den praktiknära forskningen utvecklas utifrån en symmetrisk och komplementär ansats där behovet av skolutveckling på vetenskaplig grund definieras av huvudmännen. I detta arbete är tanken att lärarstudenterna ska bli aktörer i och med att deras självständiga arbeten knyts närmare praktikens behov än idag.

 

Mer information om projektet finns även här:

Nationell projektsida Länk till annan webbplats.