Text

Barn och unga i skola och samhälle

Forskningen inom miljön BUSS utgår från ett helhetsperspektiv av barns och ungas möten med förskolan och skola.

Den forskning som bedrivs har ett fokus på förskolans och skolans utbildning och undervisning. Pågående forskning handlar om språkmiljöer, läs- och skrivutveckling, matematik, digitala verktyg, övergångar, föräldrasamverkan, sociala relationer och hållbar utveckling. Forskarna studerar även hur förskola, förskoleklass och skola utifrån specialpedagogiska och förskolepedagogiska perspektiv stödjer och utmanar barn med olika förutsättningar. Vidare studeras innebörder av undervisning för de yngsta barnen i förskolan samt professioners möte med praktiken.

 

Samverkan lokalt
och regionalt

Forskningen är tvärvetenskaplig och praktiknära. Samverkan nationellt och internationellt är centralt för forskarna inom BUSS. En stark ambition gäller också en väl utvecklad samverkan och samproduktion med lokala och regionala aktörer.

Under de senaste åren har BUSS forskningsgrupp erhållit medel till forskningsprojekt och har bland annat deltagit och deltar forskningsprojekt som finansierats från bland annat från Vetenskapsrådet, Vinnova och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). Detta har gjort det möjligt för deltagarna att bedriva högkvalificerad forskning och publicera sig både nationellt och internationellt i relativt stor omfattning.

BUSS anordnar i samarbetet mellan de förskolepedagogiska kollegiet och det specialpedagogiska kollegiet forskningsseminarier, doktorandseminarier och öppna föreläsningar.

 

Forskargrupper inom forskningsmiljön

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Denna tvärvetenskapliga forskningsgrupp har fokus på barnet som kulturell, kunskapande och politisk människa och som är sammanvävd med naturen och atmosfären.

Läs mer om Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

ETL

Gruppens forskning handlar om barns/elevers språk-, skriv- och läsutveckling, dels generellt, dels med tanke på omständigheter gällande barn/elever i behov av extra stöd eller särskilda utmaningar, eller flerspråkiga barn/elever.

Läs mer om ETL

LISA

LISA är en forskargrupp inom forskningsmiljön Barn och unga i skola och samhälle [BUSS] med intresset riktat mot tre forskningsområden: Lärande och undervisning (svenska och matematik), specialpedagogik och inkluderande undervisning och pedagogiska övergångar.

Läs mer om LISA

SPiECES

I gruppen Space and Place in Early Childhood Education and School studeras förskolan och skolan utifrån pedagogiska och didaktiska perspektiv på plats och miljö där sociala, kulturella, symboliska och fysiska strukturer och omständigheter samverkar.

Läs mer om SPiECES

TITUS

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning. TITUS är en forsknings- och utvecklingsgrupp för lärare i framtidens förskola, skola och lärarutbildning.

Läs mer om TITUS

Utbildning och undervisning i förskola, grundskola och fritidshem

I gruppen Utbildning och undervisning i förskola, grundskola och fritidshem samlas forskare som studerar förskola, grundskola och fritidshem utifrån frågor som rör utbildning och undervisning som barndomsvillkor och profession.

Läs mer om Utbildning och undervisning i förskola, grundskola och fritidshem

Mer information om forskningsmiljön

För mer information om forskningsmiljön, kontakta vetenskaplig ledare.