Text

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Teknisk matematik

Samma program, olika utfall

Samma program, olika utfall: En studie om orsaker till skillnaderna mellan lärare i effekterna av ett nationellt kompetensutvecklingprogram. I detta projekt bidrar vi till forskning som utvecklar ramverk för kritiska faktorer av effektiva kompetensutvecklingsprogram (KUP) för lärare. Framförallt efterfrågas studier som tar hänsyn till att KUP kan påverka lärare på olika sätt, och att effekterna är kontextuellt beroende. Anslag i SEK: 6 miljoner.

Start

2023-01-01

Planerat avslut

2028-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Vi bidrar till forskningsfältet genom att analysera videoinspelningar av cirka 170 lektioner, 200 intervjuer och 150 kollegiala diskussioner av lärare som har deltagit i Matematiklyftet, ett KUP som engagerat mer än 30 000 av Sveriges matematiklärare. Tidigare studier visar att Matematiklyftet haft begränsad effekt på elevernas resultat och klassrumsundervisningen. Resultat indikerar dock att det finns stora skillnader mellan lärare, där några lärare genomfört stora förbättringar i undervisningen, medan förändringar i undervisningskvaliteten hos andra lärare är obefintlig. Skillnaderna verkar inte kunna förklaras med till synes uppenbara faktorer, såsom lärarnas kunskaper i matematik och undervisning.

Vi kommer därför att fokusera på lärares visioner om god matematikundervisning, något som visat sig ha en starkt förklarande kraft i aktuella studier inom forskningsfältet. Vi betonar att undervisningsvisioner inte är något som lärare konstruerar enskilt, utan något som är ömsesidigt beroende av deras kollegers undervisningsvisioner och synen på läraren i samhället.

Forskningsprojektet genomförs i Sverige, men med stöd av internationell referensgrupp. I projektet ingår även Per Nilsson, professor, Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som projektmedlem.

Projektet utgår från tre forskningsfrågor:

1. Vad kännetecknar skillnaderna mellan lärare i förändringar av undervisningspraktiker under Matematiklyftet?

2. Vilka undervisningsvisioner framställs i Matematiklyftsmaterialen, hos enskilda lärare, i lärares kollegiala diskussioner och i det nationella sammanhanget?

3. Hur kan förändringar i lärares undervisningspraktiker förklaras med stöd av olika typer av undervisningsvisioner?

Svaren på dessa frågor har potential att utveckla ramverk om kritiska faktorer av lärares KUP och ger därmed möjlighet att utveckla program som i framtiden bättre kan stödja lärare i att utveckla matematikundervisningen.

Övergripande syfte:

Projektets övergripande syfte är att bidra till teoretiseringen av en kritisk faktor för lärares kompetensutveckling - Koherens. Vi gör detta genom att fördjupa vår förståelse för skillnader i vad, hur och i vilken utsträckning lärare förändrar sin undervisning under deltagande i kompetensutveckling.

Projektmål

Det övergripande målet med projektet är att förfina ramverk för högkvalitativa kompetensutvecklingsprogram för lärare och därigenom förstärka utformningen av sådana program så att de bättre kan stödja lärare i att utveckla sin matematikundervisning.

Aktiviteter i projektet:

  • Analys av videoinspelningar av ca 170 lektioner, 200 intervjuer och 150 kollegiala diskussioner av lärare som har deltagit i Matematiklyftet, ett kompetensutvecklingsprogram som engagerat mer än 30 000 av Sveriges matematiklärare.
  • Kommunicera resultat via vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt presentera på relevanta konferenser.
  • Internationellt samarbete med referensgrupp.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål