Text

Framtidens energi

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Framtidens energi är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, resurseffektivitet och digitalisering – mot en hållbar framtid, i samproduktion med industri och samhälle.

Filmen ovan visar en kort presentation av de olika labmiljöerna som finns inom Framtidens energi på MDU.

Forskningen inom framtidens energi möter utmaningarna inom energi – och miljösystem genom att utveckla processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering i övergången till ett system för förnybar energi. Tillsammans med industri och samhälle utvecklas bland annat effektiva och innovativa energisystem som sliter mindre på miljön och minimerar utsläppen. Våra forskare tar fram nya metoder för att använda förnybar energi som exempelvis sol, - vind och bioenergi och för att skapa energilösningar som är både resurseffektiva och flexibla nog att möta morgondagens utmaningar.

Inom Framtidens energi verkar 7 professorer, ytterligare 20 seniora forskare samt ett 30-tal doktorander.

 

Framtidens energi bedriver forskning inom följande områden:

  • Förnybar energi med fokus på sol och bioenergi och integrering av förnybar energi i energisystemet
  • Resurseffektivisering med fokus på energieffektivisering, låga utsläpp och återvinning av näringsämnen och material
  • Digitalisering för energieffektivisering och bättre miljöprestanda

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi ryms forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Dessutom är verksamheten delaktig i forskarskolorna Reesbe (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment), Array, Future Proof Cities och INDTECH.

Forskningsområden

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med komponenter, processer och system för att omvandla biomassa, inklusive avfallsströmmar, till värme, el och fordonsbränsle samt användning av solenergi och vindkraft.

Läs mer om Förnybar energi

Digitalisering av framtidens energi

Inom Digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn.

Läs mer om Digitalisering av framtidens energi

Resurseffektivisering

Inom Energiffektivisering arbetar forskarna med användning av bioenergikällor som möjliggör återvinning av till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mer om Resurseffektivisering

Mer information om Framtidens energi

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Framtidens energi,
kontakta forskningsledare Eva Thorin.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla artificiell intelligens (AI) -assisterade lösningar för att optimera och styra den dynamiska driften av kemisk absorption för infångning av koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle. Sådana lösningar förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

The aim of the project is to demonstrate the potential to implement two types of NIR spectroscopy sensors and novel scientific discipline aquaphotomics to achieve better results in plant growth monitoring in vertical urban farms facilities to achieve optimal growth.


Projektansvarig vid MDU: Jan Skvaril

Huvudfinansiering: Sweco, J. Gust. Richert stiftelse

Projektet syftar till att utveckla en energieffektiv och kostnadseffektiv lösning för vertikal odling inomhus (IUVF) baserad på gödslingseffekten av CO2. Det innebär att växten använder CO2 som fångas upp från luften i växthuset. En sådan lösning kan både öka produktionen och minska koldioxidutsläppen.


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

EUBBC-Digital kommer att skapa ett nytt unikt Open Challenge- och digitalt-baserat utbildningskoncept baserat på en delad plattform för globalt samarbete, med en hög nivå av studentcentrerat och entreprenöriellt lärande mot 2000-talets digitala färdigheter.


Projektansvarig vid MDU: Valentina Zaccaria

Huvudfinansiering: Erasmus+ Programme of the European Union

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Huvudsyftet med detta projekt är att öka kunskapen om hur semi-transparenta spektralt selektiva PV-moduler, som vanligtvis används för att bygga integrerade projekt eller växthus, kan användas och påverka prestandan hos agrovoltaiska system i öppna fält.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: J. Gust. Richert stiftelse

I ett flerårigt samarbete kommer LKAB att investera 80 miljoner kronor i forskning kring hållbar gruvdrift. Framstående forskare vid bland annat Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens Universitet ska i nära samarbete med LKAB:s medarbetare utveckla lösningar som bidrar till företagets transformation - koldioxidfria processer och produkter 2045. MORMOR är ett av nio projekt med fokus på riskhantering i gruvan för att undvika bränder eller farlig miljö genom mätning av luftburna partiklar och giftiga föreninga för att ge en tidig varning till personalen i gruvan. Sensorer kommer att placeras på fordon såväl som stationära. Fordonen är både med dieselmotorer och helt batterielektriska. Nya förutsättningar för elfordon/batterier är särskilt i fokus.


Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

Det allmänna målet för RELIEF är att främja potentialen hos modellerna för högre utbildning (HE) och Vocational Education & Training (VET) för att tillhandahålla nya utbildningsmetoder, innovativt läromedel och utbildningsmetoder inom området bioekonomi med fokus på att öppna upp nya lärandemöjligheter för att införliva bioekonomiska principer och praxis i jordbruket.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: European Education and Culture Executive Agency, call ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO

Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


Projektansvarig vid MDU: Jan Skvaril

Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

SOLVE är ett konsortium av universitet, företag och organisationer i den offentliga sektorn som genomför samverkande forskningsprojekt som syftar till snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet.


Projektansvarig vid MDU: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

En av våra största utmaningar vad gäller hållbarhet och cirkulära samhällen är att hantera det allt ökande kravet på att jordbruk och naturresurser ska motsvara behovet hos den växande befolkningen. I det här projektet vill vi utveckla metoder för att återvinna kväve och andra näringsämnen från olika organiska fraktioner i samhället, t.ex. organiskt avfall, avloppsvatten samt avloppsslam.


Projektansvarig vid MDU: Monica Odlare

Huvudfinansiering: Vinnova

En vanlig kritik mot storskaliga solcellsparker är konkurrensen mellan mark för energi och mark för mat som skapar djupa konflikter mellan de globala hållbarhetsmålen. En av de hållbara och tekniska lösningarna för att ta itu med hållbarhetsmålens konkurrens är användning av solcellssystem som kombinerar el- och grödoproduktion. Genom att studera sambandet mellan vatten, mat, energi och klimat kommer detta projekt att ge en djupgående förståelse för sambandet mellan solstrålningsfördelning på grödnivå, solelproduktion, mikroklimat och grödaavkastning för agro-solcellssystem. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hur denna teknik bidrar till mat, vatten och energisäkerhet under ett normalt meteorologiskt år såväl som under extrema händelser, som 2018 års torka eller under framtida modellerade klimatförändringar.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: FORMAS

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut.


Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

Huvudfinansiering: SVU