Text

Framtidens energi


Förnybar energi

Inom området Förnybar energi arbetar forskarna med komponenter, processer och system för att omvandla biomassa, inklusive avfallsströmmar, till värme, el och fordonsbränsle samt användning av solenergi och vindkraft. Ett fokusområde är att undersöka hur flexibiliteten i energisystemen kan förbättras, för att kunna möta det växande behovet av utökad kapacitet kring sol, - vind och bioenergi.

 

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla artificiell intelligens (AI) -assisterade lösningar för att optimera och styra den dynamiska driften av kemisk absorption för infångning av koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle. Sådana lösningar förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Det övergripande målet med detta projekt är att bidra till utvecklingen av en stark och internationellt konkurrenskraftig APV-industri i Sverige med bibehållet jordbruk. Detta kommer att uppnås genom att utveckla unika verktyg för optimal design, simulering, optimering och placering av agrovoltaiska system samt genom att bygga en unik datauppsättning för implementering och drift av agrovoltaiska system.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


Projektansvarig vid MDU: Jan Skvaril

Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

En vanlig kritik mot storskaliga solcellsparker är konkurrensen mellan mark för energi och mark för mat som skapar djupa konflikter mellan de globala hållbarhetsmålen. En av de hållbara och tekniska lösningarna för att ta itu med hållbarhetsmålens konkurrens är användning av solcellssystem som kombinerar el- och grödoproduktion. Genom att studera sambandet mellan vatten, mat, energi och klimat kommer detta projekt att ge en djupgående förståelse för sambandet mellan solstrålningsfördelning på grödnivå, solelproduktion, mikroklimat och grödaavkastning för agro-solcellssystem. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hur denna teknik bidrar till mat, vatten och energisäkerhet under ett normalt meteorologiskt år såväl som under extrema händelser, som 2018 års torka eller under framtida modellerade klimatförändringar.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: FORMAS