Text

Framtidens energi


Resurseffektivisering

Inom området Resurseffektivisering arbetar forskarna med resurseffektiva lösningar, användning av bioenergikällor, med fokus på samhällets avfallsströmmar, som samtidigt möjliggör återvinning av andra resurser som till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Ett annat viktigt område är hur vi kan hitta energilösningar som är både resurseffektiva och flexibla nog att möta morgondagens utmaningar.


Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

International Energy Agency (IEA) är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor och har 28 medlemsländer. Energimyndigheten fördelar medlen för att delta i detta arbetet till ett svenskt konsortium, där RISE agerar projektledare. Uppdraget handlar specifikt om att förbättra drift, tillförlitlighet och ekonomi för solcellssystem genom en gemensam plattform där kvalitetsaspekter utvecklas och kunskap sprids till olika marknadsaktörer.


Projektansvarig vid MDU: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Unity4Water är ett banbrytande projekt som förenar den senaste tekniken med samhällsvetenskap. Forskare kommer att arbeta tillsammans för att optimera återanvändning av avloppsvatten och processvatten inom matproduktion.


Huvudfinansiering: Vinnova